• Nadpis

    •  

     Učebný plán- počet hodín v jednotlivých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania
                  
     Školský učebný plán 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
     Vzdelávacia oblasť Predmet 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
     Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 5 5
     Anglický jazyk  4 4 3 3 3
     Nemecký jazyk  - 1 1 1 1
     Človek a príroda Biológia 1 1 2 2 2
     Chémia - 1 1 2 2
     Fyzika - 1 2 2 2
     Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 1 1 2
     Geografia 2 2 2 1 1
     Občianska náuka 1 1 1 1 1
     Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 1 1 1 1
     Matematika a práca s informáciami  Matematika 4 4 5 5 5
     Informatika 1 1 1 1 1
     Človek a svet práce Svet práce 1 - 1 1 1
     Technika - 1 - - -
     Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 - -
     Hudobná výchova 1 1 1 - -
       Výchova umením - - - 2 1
     Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 3 2 2 2 2
     SPOLU 27 29 30 30 30
                  
       Učebný plán - sumár - počty hodín 5. až 9. ročník    
                  
     Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné hodiny Voliteľné hodiny Počet hodín spolu    
     Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 23 2 25    
     Anglický jazyk  15 2 17    
     Nemecký jazyk  4 0 4    
     Človek a príroda Biológia 5 3 8    
     Chémia 4 2 6    
     Fyzika 5 2 7    
     Človek a spoločnosť Dejepis 6 2 8    
     Geografia 5 3 8    
     Občianska náuka 4 1 5    
     Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 4 1 5    
     Matematika a práca s informáciami  Matematika 19 4 23    
     Informatika 2 3 5    
     Človek a svet práce Svet práce 1 3 4    
     Technika 1   1    
     Umenie a kultúra Výtvarná výchova 3 0 3    
     Hudobná výchova 3 0 3    
     Výchova umením 1 2 3    
     Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 10 1 11    
     SPOLU 115 31 146