•  Projekt- DETI V POHYBE
     •  Projekt- DETI V POHYBE

     • Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našej škole finančnú dotáciu na GP:  Projekty zamestnancov pod názvom   DETI V POHYBE. Podstatou  projektu bolo vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti v budove školskej jedálne a mimoškolských aktivít. Jeho cieľom je stimulovať u detí prirodzený záujem o pohyb pútavou formou spojenou s objavovaním. Na finálnej realizácii a dokončení sa podieľala základná škola a obecný úrad, ktorý dofinancoval rekonštrukčné práce.

                  Vďaka tejto renovácii získali deti kvalitnejší priestor pre svoje relaxačné a oddychové aktivity. Miestnosť je vybavená pomôckami určenými na fyzioterapiu, na rozvoj koordinácie – ako je akupunktúrny koberec, senzomasážny chodník, balančné kamene, fitlopty a ďalšie.            Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a vytvorili pre deti našej základnej školy ďalšie moderné a príjemné prostredie.

       

       

     • Drozd 2018

     • Drozd 2018

      ,,Pod týmto názvom sa vo štvrtok 25.10.2018 uskutočnilo v Trnavskom kraji Súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok. V rámci cvičenia sa vykonala  praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí. Ukážku vykonali, pod dohľadom členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany zriadenej pri SČK ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb a vedenie evidencie osôb a dopravných prostriedkov, ktorí prešli kontrolným stanovišťom, v ktorom taktiež zabezpečovali zdravotnú službu. Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré by realizovali vo svojej pôsobnosti“. ( Igor Janšák)

      Žiaci piateho a deviateho ročníka našej školy boli ,,evakuovaní“ do priestorov Hlbockého dvora PD Senica a zúčastnili sa cvičenia.

                                                                                                  Mgr. Anna Hamerlíková

       

       

    • Detský čin roka 2018
     • Detský čin roka 2018

     • Detský čin roka 2018

      Detský  čin roka je projekt, ktorý už 17 rokov pomocou princípu skutočných príbehov inšpiruje malé aj veľké deti k malým i veľkým dobrým skutkom. Všíma si každodenné aj mimoriadne činy.  Každý žiak mohol dať svoj hlas jednému zo skutkov v každej zo šiestich kategórii :

       

      1. Záchrana života
      2. Pomoc v rodine
      3. Pomoc rovesníkom
      4. Pomoc ľuďom
      5. Pomoc prírode
      6. Dobrý nápad
      7. Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin.

      Siedmaci sa zapojili do detskej poroty a poslali hlas príbehom, ktoré ich  najviac oslovili. A o čom boli? Marko zachránil dedkovi život rýchlym rozhodnutím a privolaním pomoci, malá Emka pomáha nepočujúcim rodičom, deti zorganizovali burzu hračiek, aby potešili tie, ktoré pomoc potrebujú, siedmaci  pomáhali jedlom bezdomovcovi, ktorý veľmi pekne maľoval, triedenie odpadu, deti potešili seniorov, tým, že im vyrobili a poslali vianočné pozdravy.  

      Veríme, že vyhrá niektorí z príbehov,, ktoré sme podporili a jeho autor bude ocenený.

      Mgr. Anna Hamerlíková