• NP Systém prevencie

    • V decembri 2013 sme sa zapojili do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

     Projekt realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod číslom ITMS: 26130230025

     Projektu sa zúčastňuje výchovná poradkyňa Mgr. Jana Čapková, ktorá sa zapája do aktivít a školení. Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj tí, u ktorých sa problémy prejavujú, ale neboli im doposiaľ z rôznych dôvodov diagnostikované

     Viac informácií nájdete tu: http://www.vudpap-projekt.sk/

         VÚDPaP