• Školský poriadok

    • Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania.docx

     Úspech pre každého - Školský poriadok

     Základná škola Jablonica

     Obsah

     I.  Práva žiakov 

     II.  Povinnosti žiakov 

     III.   Príchod žiakov do školy 

     IV.  Správanie žiakov na vyučovaní  

     V.   Správanie žiakov cez prestávky

     VI.   Dochádzka žiakov do školy

     VII.  Odchod žiakov zo školy

     VIII.  Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

     IX. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     X.  Samospráva triedy 

     XI.   Výchovné opatrenia  

     XII.  Všeobecné ustanovenia

     XIII.  Základné práva a povinnosti rodičov 

     XIV.  Záverečné ustanovenia 

     I. Práva žiakov

     1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.

     2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

     3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických  činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

     4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.

     5. Žiak, ktorý je klasifikovaný stupňom nedostatočným najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.

     6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách.

     7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

     8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.

     9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

     10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

     11. Žiaci majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

     12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátorov prevencií.

     13. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania a šikanovania.

     Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho  učiteľa, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zákonní zástupcovia žiaka.

     14. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný, veku primeraný výklad učiva.

     15. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

     16. Žiak má právo na omyl.

     17. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.

     18. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany  učiteľov aj spolužiakov.

     19. Žiak má právo v primeranom  čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

     20. Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento VŠP.

     21. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší  učiteľov alebo spolužiakov počas vyučovacej hodiny.

     II. Povinnosti žiakov

     1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený. 

     2. Zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom vyučovaní,

     krúžkoch, školskom klube, alebo majú osobitné povolenie.

     3. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok. 

     4. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť. 

     5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového, či pracovného úboru. 

     6. Svoje miesto zaujme žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu. 

     7. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov. 

     8. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné predmety. 

     9. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa. 

     10. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach. 

     11. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku. 

     12. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, ani hrať hazardné hry, nenosia a nepoužívajú omamné látky.

     13. Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov, dodržiava pokyny o BOZ. 

     14. V školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov. 

     15. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. Žiaci, ktorí sa nestravujú sa nemôžu zdržiavať pri jedálni.

     16. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. 

     17. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania. 

     18. Neprítomnosť žiaka ospravedlní písomne, alebo ústne rodič v deň príchodu žiaka do školy. 

     19. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy. 

     20. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch  a budove školy, okrem rodičov.

     III. Príchod žiakov do školy

     Organizácia vyučovania

     Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.

     Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy.

     Začiatok vyučovania je o 8,00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

     0 7,30 hod. – otvorenie budovy školy pre žiakov, začiatok dozorov na určených miestach.

     Časový rozvrh zvonenia :

     1. hodina    8,00 - 8,45 

     2. hodina    8,50 -  9,35

     Desiatová prestávka  15 min ( žiaci  sa prechádzajú spoločne po dolnej chodbe )

     3. hodina    9,50 -  10,35

     4. hodina  10,40 -  11,25

     Obedová prestávka  30 min - obed v školskej jedálni (žiaci nezostávajú v triedach, po ukončení hodiny odídu na prestávkovú plochu na prízemí v sprievode vyučujúceho. Žiaci  sa prechádzajú spoločne po dolnej chodbe. Do triedy sa vrátia v sprievode dozorkonajúceho pred zazvonení. Počas zlého počasia sú vo vestibule, počas dobrého počasia na nádvorí A a B pavilónu)

     5. hodina  11,55 -  12,40

     6. hodina  12,45 -  13,30

     Poobedňajšie vyučovanie :

     7. hodina  13,40 - 14,20

     1. Pavilóny sú žiakom prístupné od 7,30 hod.. Žiaci sa združujú vo vestibule A a B

     pavilónu, podľa triedy. Do tried vchádzajú najskôr po zazvonení o 7,50 hod. Na horné poschodia vystupujú až po zvolení dozor konajúceho učiteľa. 

     Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby boli 5 min. pred začiatkom hodiny  na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. 

     2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli školy, ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy. Do budovy školy sa vchádza výlučne určeným vchodom.

     3. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne  očistí obuv, prezuje sa do vhodných prezuviek, uloží si topánky do skrinky a vrchný odev uloží v  triede na vešiak.

     4. V prípade neskorého príchodu sa žiak ohlási zvončekom pri hlavnom vchode.

     5. V triede vyučujúcemu vysvetlí dôvod neskorého príchodu.

     6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať bez pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejtbordy, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

     IV. Správanie žiakov na vyučovaní

     1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia  včas, riadne pripravený, so všetkými  učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je zavesený v triede a prístupný žiakom.

     2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť. V odborných  učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

     3. Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.

     4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje  učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

     5. Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie, ak chce odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.

     6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod.

     7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

     8. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

     9. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a zvukovými modulátormi môžu len vyučujúci.

     10. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

     11. Žiakom sa do školy neodporúča nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje (mobilné telefóny, mp3 prehrávače, volkmeny). Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

     12. Počas vyučovania žiak  nesmie používať mobilný telefón (používaním sa rozumie: telefonovať, písať správy, používať mp3 prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného telefónu). Použiť ho môže  iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho  učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. V prípade, že žiak nerešpektuje tento zákaz, vypnutý mobilný telefón odovzdá vyučujúcemu a ten ho odovzdá zákonnému zástupcovi žiaka.

     13. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná  ďalšie opatrenia.

     14. Žiakom sa zakazuje neoprávnene prisvojovať si cudzie veci - školský i súkromný majetok, peniaze, veci osobnej potreby. V prípade oprávneného podozrenia z odcudzenia bude privolaný zákonný zástupca a polícia. Podľa závažnosti priestupku bude vyvodené výchovné opatrenie. Všetky vzniknuté škody je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.

     15. Základný plavecký, lyžiarsky výcvik, výlety a exkurzie sa uskutočnia len so súhlasom rodičov.

     16. Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom, príp. vyučujúcim (zápis do triednej  knihy, do organizačného zabezpečenia).

     17. Ak žiak pracuje aktívne v rámci triedy je v hodnotiacom období odmenený pochvalou triedneho  učiteľa, ak reprezentuje školu je odmenený pochvalou triedneho  učiteľa, ak reprezentuje školu a je úspešný, je odmenený pochvalou riaditeľa školy.

     18. Ak žiak pravidelne porušuje vnútorný poriadok školy a výchovné opatrenia neboli účinné, znižuje sa mu známka zo správania v zmysle klasifikačného poriadku.

     19. Oslovenie a pozdravy:

     · žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy

     · žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani.

     20. Žiak môže ísť na WC počas prestávky, cez vyučovanie ho učiteľ púšťa vo výnimočných prípadoch , aby sa zamedzilo narúšaniu vyučovania, túlania sa žiakov po škole, stretávaniu žiakov na chodbách.

     21. Žiaci nemôžu nikoho osočovať, slovne urážať, vulgárne sa vyjadrovať voči spolužiakom i učiteľom. Pri porušení  učiteľ privolá zákonného zástupcu, resp. Políciu. Žiak môže dostať výchovné opatrenie, zníženú známku zo správania, 

     V. Správanie žiakov cez prestávky

     1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú  otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsťdo inej triedy so súhlasom dozor konajúceho  učiteľa za účelom požičania pomôcok a nákupu v školskom bufete.

     2. Po štvrtej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú vo vestibule A alebo B pavilónu a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Do tried postupne odchádzajú podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa.

     3. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a požívať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze,  kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.

     4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných  učebniach alebo v telocvični, odvádza ich vyučujúci.

     5. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky do kabinetov. Pomôcky vydáva a odkladá príslušný vyučujúci.

     6. Žiakom sa zakazuje svojvoľný priechod cez špeciálnu  učebňu a vstup do akejkoľvek odbornej učebne bez prítomnosti učiteľa, vychovávateľky alebo dozor konajúcej osoby.

     7. Cez malé  /5-minútové/ prestávky sú žiaci v triedach.

     8. Cez obedovú prestávku žiaci nezostávajú v triedach, po ukončení 4. hodiny žiaci odchádzajú na prestávkovú plochu na prízemí v sprievode vyučujúceho, ktorý triedu uzamkne. Do triedy sa vrátia v sprievode dozorkonajúceho pred zazvonení.

     VI. Dochádzka žiakov do školy

     1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovaťsa činností, ktoré škola organizuje. 

     2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti v škole, a to:

     a) osobne

     b) telefonicky na číslach: kancelária: 034 / 658 36 13

     riaditeľka ZŠ 0911 177 690, zástupkyňa riaditeľky ZŠ 0948 609 166

     c) na mobil triedneho  učiteľa (ak sa dohodne na triednej schôdzke o využívaní súkromného majetku učiteľa)

     d) e – mailom   zsjablonica@pobox.sk

     3. Za  dôvod  ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

     4. Neprítomnosť žiaka  ospravedlňuje jeho zákonný zástupca vhodnou    písomnou formou, alebo do žiackej knižky. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

     Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy.

     Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. Ak žiak opustí školu a vyučovanie pre vopred známu príčinu alebo zo zdravotných dôvodov, vyžiada si súhlas vyučujúceho nasledovne:

     · z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci, oznámi to triednemu učiteľovi 

     · na 1 deň uvoľní žiaka triedny učiteľ 

     · na viac ako 1 deň uvoľní žiaka riaditeľ školy po konzultácii s triednym  učiteľom,

     riaditeľ školy si vyžiada žiadosť o uvoľnenie v písomnej forme 

     5. Ak zdravotný stav žiaka dovoľuje, doplňuje si zameškané učivo. Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení, zabezpečí triedny  učiteľ po dohovore s rodičom individuálne doučovanie,  zasielanie učiva a poznámok z hodín. Pri krátkodobom chýbaní požiada žiak spolužiakov o doplnenie učiva a úloh.

     6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

     7. Žiak oslobodený od vyučovacieho predmetu musí byť prítomný na vyučovaní, kde sa zamestnáva pomocnými úlohami. Ak je to prvá, alebo posledná vyučovacia hodina, žiak sa vyučovania nezúčastňuje.

     8. Každú neospravedlnenú hodinu písomne oznamuje rodičom triedny učiteľ. Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Kópiu tohto oznámenia zašle škola aj okresnému úradu, odboru sociálnych vecí podľa miesta trvalého pobytu rodiča.

     9. Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.

     Rodič sa dopustí priestupku a zákonný zástupca, ktorý je právnickou osobou sa dopustí správneho deliktu, ak ohrozuje výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú

     dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku viac ako 100 hodín – riešia orgány v činnom konaní – PZ.

     10. Výchovné opatrenia za vymeškané  neospravedlnené hodiny:

     1 – 4 vymeškané neospravedlnené hodiny – pokarhanie od triedneho učiteľa

     5 – 6 vymeškaných neospravedlnených hodín – pokarhanie od riaditeľky školy

     7 – 18 vymeškaných neospravedlnených hodín - 2. stupeň zo správania

     19 – 30 vymeškaných neospravedlnených hodín - 3. stupeň

     31 - a viac vymeškaných neospravedlnených hodín - 4. stupeň

     VII. Odchod žiakov zo školy

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

     2. Na pokyn  učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.

     3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.

     4. Akákoľvek výchovná činnosť žiakov v škole a školskom areáli končí najneskôr o 18,00 hod., kedy sa areál uzamyká. Výnimku môže povoliť len riaditeľ školy. Ak sú žiaci na výlete, vychádzke, didaktických hrách, cvičeniach v prírode a pod. môže učiteľ povoliť

     odchod žiakov domov aj z iného miesta, ktoré je vopred dohodnuté s rodičmi.

     VIII. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

     1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.

     2. Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie školy, triedny  učiteľ informuje rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí /finančne, opravou a pod./.

     3. Ak žiak prestupuje na inú školu,  učebnice si ponechá a odovzdá v škole, kde ukončí školský rok.

     IX. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, ochrana pred sociálnopatologickými javmi,diskrimináciou alebo násilím

     1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

     2. Zo zdravotných dôvodov sa odporúča používať v škole iné    prezuvky ako tenisky a cvičky, ktoré žiaci používajú počas hodín TEV.

     3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami.

     4. Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom.

     5. Lekárske, stomatologické prehliadky a  očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ. Žiaci sa ich zúčastnia v sprievode rodiča alebo príslušného vyučujúceho.

     6. V prípade školského úrazu žiaka mu je poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú umiestnené v zborovni, dielni, telocvični. Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného dospelá osoba.

     7. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je v priestoroch školy a školskom areáli prísne zakázané!

     8. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!

     9. Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho dozorkonajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanou školou o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení, rovnaká je oznamovacia povinnosť aj keď je svedkom úrazu.

     10. Žiakom je zakázané:

     · používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo násilia voči ostatným žiakom

     · naháňať sa v priestoroch školy /vonkajších, vnútorných/

     · vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou, šikanovať spolužiakov

     · vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov – šikanovanie

     · odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré potom slúžia ako zdroj úrazu

     · nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, petardy, pyrotechnické výrobky, nosiť a používať laserové ukazovadlá

     11. Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, RŠ,  akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim, alebo ktorého boli svedkom.

     12. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci učitelia.

     Na škole sú zriadené dozory:

     - ranný (pri vchode)

     - chodbový (cez malé a veľké prestávky) - dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov

     13. Na škole pôsobí výchovný poradca, ktorého úlohou je zaoberať sa aj výchovnými problémami. Koordinátori pôsobia preventívne. Úlohou prevencie je monitorovať situáciu  v škole v oblasti drogových závislostí a viesť deti tak, aby vedeli odolaich lákaniu, nátlaku partie a boli si vedomé následkov, ak s drogou experimentujú.  Spolupracujeme s CPPP v Senici, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, detskou lekárkou, políciou.

     14.  Dôsledné  uzamykanie  školy  o 8.00 hod. - uzamknú upratovačky.

     15.  V čase od 8,30 do 11,30 je vchod do školy neustále uzamknutý.

     16.  Rodičia žiakov základnej školy   môžu pri oneskorenom príchode do školy  zazvoniť pri hlavnom vchode.  Do 8.30 hod. je v škole zabezpečené odomykanie vchodu.  

      -  následne rodič počká vo vstupnom vestibule na zazvonenie. Dozorkonajúci pedagóg dvere odomkne a žiak môže ísť na vyučovanie

      -     vchod bude znova odomknutý po skončení 5. a 6. vyučovacej hodiny o 12,40, resp. 13,30. Po dobu 5. a 6. hodiny bude vchod uzamknutý

      -  pri dverách je zvonček, ktorým sa môže rodič, prípadne iná návšteva ohlásiť.

      - ak majú žiaci v poobedňajších hodinách krúžok, budú čakať vo vstupnej chodbičke. Príslušný vyučujúci si žiakov odvedie i dovedie, aby im odomkol.

     17.  3 neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina

     18.  Zákaz používania kolových a energetických nápojov.

     19. Zákaz podávania liekov pracovníkmi školy, rodič si musí zabezpečiť podanie lieku.

     X. Samospráva triedy 
      
      1. Žiacky kolektív triedy volí za účasti triedneho učiteľa triednu samosprávu, ktorá je pomocným orgánom triedneho učiteľa. 
     2. Žiaci volia svojho zástupcu do školského parlamentu. 
     3. Týždenníkov menuje triedny učiteľ a ich mená poznačí do triednej knihy. Ich povinnosti sú: 
     · pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie 
     · na každej hodine hlásia neprítomných 
     · cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu 
     · po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody 
     · dbajú o vyloženie stoličiek na školské lavice, o vyprázdnenie školských lavíc, zhasnutie svetiel 
     · zodpovedajú za čistotu v triede 
     · kontrolujú prezúvanie žiakov 
     · ak sa do desiatich minút po začiatku hodiny nedostaví do triedy učiteľ, oznámia to zborovni, resp. riaditeľni školy 
      
     XI. Výchovné opatrenia 
      Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný čin alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. (za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin). Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. 
      
     Škola udeľuje: 
     1. Pochvaly 
     · pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname, 
     · pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, 
     · pochvalu od triedneho učiteľa, 
     · pochvalu od riaditeľky školy, 
     · najlepších žiakov môže riaditeľka školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce a pod. 
     2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakom za závažné alebo opakované previnenia v priebehu hodnotiaceho obdobia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.  
     · napomenutie od triedneho učiteľa 
     · pokarhanie od triedneho učiteľa 
     · pokarhanie od riaditeľa 
     · znížená známka zo správania 
     3. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávania a výchovy vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 
     Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 
     a) zákonného zástupcu, ktorý preberá za neho zodpovednosť 
     b) zdravotnú pomoc 
     c) Policajný zbor 
     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 
     O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 
     O udelení výchovného opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 
     4. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.  
     Zápisy v klasifikačnom zázname: 
     1 - 5 - napomenutie triednym učiteľom 
     6 – 10 - pokarhanie triednym učiteľom 
     11 - 15 - pokarhanie riaditeľom školy 
     15 - 20 - zhoršená známka zo správania 2. stupňa 
     20 - 25 - zhoršená známka zo správania 3. Stupňa 
     Uložené opatrenia na posilnenie disciplíny sú podkladom na hodnotenie a klasifikáciu správania v I. a II. polroku po prerokovaní v pedagogickej rade. Udelenie 2. až 4. stupňa zo správania sa zdôvodní v triednom výkaze. 
      
     Hodnotenie a klasifikácia správania 
     Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 
     1 – veľmi dobré: Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. 
     2 – uspokojivé: Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a 
     usiluje sa svoje chyby napraviť. 
     3 – menej uspokojivé: Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. 
     4 – neuspokojivé: Žiak sústavne porušuje pravidlá správania sa a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. 
       
     XII. Všeobecné ustanovenia 
     1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania a vo voľných dňoch tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti. 
     2. Večerných podujatí, kultúrnych vystúpení a pod. sa žiaci môžu zúčastniť len v sprievode rodičov, plnoletej osoby. 
     3. O prospechu a správaní sa môže rodič informovať na schôdzach rodičovského združenia, dohovorených stretnutiach s vyučujúcimi, triednym učiteľom a výchovným poradcom. 
     4. Každý štvrtok má úradné hodiny výchovný poradca. 
     5. Pedagogickí pracovníci prichádzajú na pracovisko 15 minút pred začiatkom pracovnej doby určenej rozvrhom hodín a rozpisom dozorov. 
     XIII. Základné práva a povinnosti rodičov  
     a) Práva a povinnosti rodiča 
     Zákonný zástupca má právo: 
     1. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, 
     2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 
     3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
     4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
     5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
     6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy, 
     7. ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou, 
     8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 
     Zákonný zástupca žiaka je povinný: 
     1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
     2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
     3. dbať na sociálne, kultúrne zázemie dieťaťa , hygienu, 
     4. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania, 
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a bezodkladne nahlásiť v škole výskyt infekčnej choroby v rodine, 
     6. neprítomnosť žiaka nahlásiť do 48 hodín triednemu učiteľovi.  
     7. písomne ospravedlniť žiaka po každej neprítomnosti ospravedlnenkou na vhodnom formáte papiera, príp. prostredníctvom žiackej knižky, 
     8. nahradiť každú škodu, spôsobenú žiakom úmyselne alebo z nedbanlivosti, 
     9. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 
     10. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
     b) Spolupráca školy a rodiny
     1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka/ ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. 
     2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. 
     3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine. 
     4. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy a ostatní občania sa dobrovoľne združujú v Rodičovskom združení pri ZŠ Jablonica. Rada rodičov je riadiacou zložkou tohto občianskeho združenia. 
     5. Úlohou Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením školy podľa požiadaviek ZŠ a Stanov RZZŠ. 
     6. RZZŠ nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 
      
     XIV. Záverečné ustanovenia 
     1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a zamestnancov školy. 
     2. Zmeny a doplnky vydáva riaditeľ školy, platí počas všetkých podujatí organizovaných školou 
     3. Školský poriadok je verejne prístupný v každej triede školy, na webovej stránke školy. 
     4. Preukázateľným spôsobom sú s ním oboznámení zamestnanci a žiaci. O jeho vydaní a obsahu boli informovaní zákonní zástupcovia žiakov na triednych rodičovských združeniach. 
     5. Porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny. 
      
      
     Prerokované na pedagogickej rade 14.9.2010, v rade školy 17.9.2010 a v rade rodičovského združenia 20.10.2010. 
     Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť 01.9.2010. 
      Zmeny v školskom poriadku prerokované pedagogickou radou dňa 10.2.2014 s účinnosťou od 11.2.2014.

      Zmeny v školskom poriadku prerokované pedagogickou radou dňa 22.9.2016 s účinnosťou od 1.10.2016.