• ZŠ Jablonica

    •  

     Vnútorný predpis

     PRIJÍMANIE A VYBAVOVANIE PODNETOV O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

      

      

     Názov a sídlo organizácie

     Základná škola Jablonica

     Poradové číslo vnútorného predpisu

     2/2015

     Vypracovala : 

     Mgr. Vitteková Zuzana

     Schválil        :

     Mgr. Vitteková Zuzana

     Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu

     30.06.2015

     Účinnosť vnútorného predpisu od

     01.07.2015

     Ruší sa vnútorný predpis

     Nebol

     Prílohy

      

      

     Vnútorný predpis sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.

     Tento vnútorný predpis primerane upravuje postupy pri podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení a podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

     Predpis upravuje aj práva zamestnancov Základnej školy Jablonica oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.

     Tento vnútorný predpis je záväzná pre všetkých zamestnancov Základnej školy Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica ako orgánu verejnej správy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

     Článok 1

     Úvodné ustanovenia

     1.      Tento vnútorný predpis sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti"), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a proti korupčného vzdelávania a výchovy.

      

     Článok 2

     Základné pojmy

     1.       Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.

     2.      Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

     3.      Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

     a)      niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,

     b)      trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,

     c)      niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,

     d)     niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia)

     e)      trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

     f)       alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

     4.      Podnetom je:

     a)    oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa,

     b)   neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

     5.      Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

     6.      Inou protispoločenskou činnosťou sa podľa ust. $ 3 písm. c) 2.t,. 58312008 Z. z. v znení neskorších predpisov rozumie konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

     7.      Zodpovednou osobou v Základnej škole Jablonica je hlavná kontrolórka obce Jablonica, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy Jablonica.

      

     Článok 3

     Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

     1.      Podnet môže podávať anonymná i neanonymná osoba.

     2.      Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.

     3.      Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe – kontrolórke obce Jablonica., v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, podnet pre hlavnú kontrolórku“ na adresu

     Hlavná kontrolórka obce Jablonica

     Obecný úrad Jablonica

     Trnavská 801

     906 32 Jablonica

     4.      Podnet podaný elektronickou formou zasielajte na e-mailovú adresu: vytvoriť mailové konto /má to na starosti Rasťo Hazucha/ - navrhujem mail: hlavna.kontrolorka@jablonica.net

      

     Článok 4

     Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

     1.      Zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce je povinná prijať a preveriť každý podnet.

     2.      Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

     3.      Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú. (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

     4.      Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.

     5.      Zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

     6.      V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.

     7.      Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.

     8.      V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba –hlavná kontrolórka obce Jablonica bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

     9.      Pokiaľ' podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (d'alej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca"), zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

     10.  Zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať' podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

     11.  O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hradiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hradiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

     12.  Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ' podávateľ' podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadat' v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

     13.  Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica povinná zaslať' podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

     14.  Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica v nasledujúcich prípadoch:

     a)      Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe – hlavná kontrolórka obce Jablonica.

     b)      Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mat' pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby – hlavná kontrolórka obce Jablonica vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

     15.  Podanie podnetu sa nesmie stať' podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

     16.  Pokiaľ' sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

      

     Článok 5

     Zachovávanie mlčanlivosti

     1.      Zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala neanonymný podnet.

     2.      Túto povinnosť majú aj iní zamestnanci zamestnávateľa, ktorí prišli do kontaktu s takýmto podaním.

      

     Článok 6

     Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

     1.      Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať' osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

     2.      Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať' osobné údaje:

     a)      ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

     b)      ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,

     c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

     d)     ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

      

     Článok 7

     Evidencia podnetov

     1.      Zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

     a)      dátum doručenia podnetu,

     b)      meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

     c)      predmet podnetu,

     d)     výsledok preverenia podnetu,

     e)      dátum skončenia preverenia podnetu.

     2.      Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba – hlavná kontrolórka obce Jablonica povinná bezodkladne zaevidovať' v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať číslo z podacieho denníka pre každý doručený podnet, ktorý nebol doručený na podateľňu Mestského úradu poštou alebo osobne. V prípade anonymného podania zodpovedná osoba zaeviduje podnet na podateľni ako „anonymný podnet zákon č. 307/2014".

     3.      Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

     Článok 8

     Záverečné ustanovenia

     1.      Tento vnútorný predpis je dostupný všetkým zamestnancom Základnej školy Jablonica a na webovom sídle ZŠ Jablonica a to portál: www.zsjablonica.edupage.org.

     2.      Základná škola Jablonica zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tomto vnútornom predpise a zákone o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vyhotoví o tom záznam.

     3.      Ustanoveniami tohto vnútorného predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci ZŠ Jablonica.

     4.      Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2015.

      

     V Jablonici dňa 25.06.2015                                                            Mgr. Zuzana Vitteková

     riaditeľka ZŠ Jablonica