Učebný plán- počet hodín v jednotlivých ročníkoch primárneho vzdelávania

 

Školský učebný plán 1., 2., 3. a 4. ročník
Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk a komunikácia       Slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 8
    Anglický jazyk 2 2 3 3
Matematika a práca s informáciami     Matematika 4 5 5 5
    Informatika - 1 1 1
Človek a príroda     Prírodoveda 1 1 2 2
    Vlastiveda - 1 2 2
Človek a hodnoty     Etická výchova /                        Náboženská výchova 1 1 1 1
Umenie a kultúra     Výtvarná výchova 1 1 1 1
    Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb     Telesná a športová výchova 3 2 2 2
SPOLU   22 23 25 26
           
  Učebný plán - sumár - počty hodín 1. až 4. ročník  
           
Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné hodiny Voliteľné hodiny Počet hodín spolu  
Jazyk a komunikácia    Slovenský jazyk a literatúra 26 6 32  
Anglický jazyk  6 4 10  
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 3,5 2,5 6  
Vlastiveda 3 1 4  
Človek a hodnoty Etická výchova /      Náboženská výchova 3,5 0,5 4  
Matematika a práca s informáciami  Matematika 14 5 19  
Informatická výchova 3 0 3  
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1  
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 4 0 4  
Hudobná výchova 4 0 4  
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 1 9  
SPOLU 76 20 96  

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana