Učebný plán- počet hodín v jednotlivých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania
             
Školský učebný plán 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
Vzdelávacia oblasť Predmet 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 5 5
Anglický jazyk  4 4 3 3 3
Nemecký jazyk  - 1 1 1 1
Človek a príroda Biológia 1 1 2 2 2
Chémia - 1 1 2 2
Fyzika - 1 2 2 2
Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 1 1 2
Geografia 2 2 2 1 1
Občianska náuka 1 1 1 1 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 1 1 1 1
Matematika a práca s informáciami  Matematika 4 4 5 5 5
Informatika 1 1 1 1 1
Človek a svet práce Svet práce 1 - 1 1 1
Technika - 1 - - -
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 - -
Hudobná výchova 1 1 1 - -
  Výchova umením - - - 2 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 3 2 2 2 2
SPOLU 27 29 30 30 30
             
  Učebný plán - sumár - počty hodín 5. až 9. ročník    
             
Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné hodiny Voliteľné hodiny Počet hodín spolu    
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 23 2 25    
Anglický jazyk  15 2 17    
Nemecký jazyk  4 0 4    
Človek a príroda Biológia 5 3 8    
Chémia 4 2 6    
Fyzika 5 2 7    
Človek a spoločnosť Dejepis 6 2 8    
Geografia 5 3 8    
Občianska náuka 4 1 5    
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 4 1 5    
Matematika a práca s informáciami  Matematika 19 4 23    
Informatika 2 3 5    
Človek a svet práce Svet práce 1 3 4    
Technika 1   1    
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 3 0 3    
Hudobná výchova 3 0 3    
Výchova umením 1 2 3    
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 10 1 11    
SPOLU 115 31 146    

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana