Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Jana Čapková. Nájdete ju v A-pavilóne, v kancelárii vedľa zborovne.

Telefonický kontakt: +421948301317  Konzultačný- poradenský deň : určený pre žiakov, rodičov: streda od 7.45 - 14.30 hod.

Informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 9

Harmonogram k prijímaniu uchádzačov na SŠ

Do 1.2.2018- možno meniť podklady na prihlášky na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. - talentové školy

Talentové skúšky- 25.3. - 15.4.2018

     

Do 20.3.2018- možno meniť podklady na prihlášky na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). - netalentové školy

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií)   14.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií)   17.5.2018

2. kolo prijímacích skúšok 19.6.2018

 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je zabezpečovať základný komplexný poradenský servis a profesionálnu orientáciu žiakov k správnej voľbe povolania.

Prostredníctvom vyučujúcich vyhľadávať, robiť prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy.

Poskytovať základné pedagogické poradenstvo učiteľom, rodičom detí s vývinovými poruchami učenia a správania, ako i individuálne začlenených detí s zdravotným postihnutím.

Koordinovať prácu s učiteľmi v oblasti prevencie proti negatívnym prejavom správania sa žiakov.

Napomáhať žiakom pri riešení ich osobného, osobnostného, sociálneho vzdelávacieho a profesionálneho vývinu.

Navrhovať odborné psychologické vyšetrenia.

Vyplňovať štatistické výkazy z danej oblasti.

 

Hlavné úlohy v školskom roku 2017/20187

1./1 Práca so žiakmi a spolupráca s rodičmi žiakov  

 • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov detí
 • poskytovanie žiakom, rodičom žiakov informácie o psychologickom vyšetreniach pri poruchách správaniach, učení, profesionálnej orientácií
 • organizovanie pre žiakov besedy, pohovory, exkurzie, prednášky,
 • práca s talentovanými žiakmi /súťaže, olympiády/
 • evidencia problémových detí a detí zo sociálne slabších rodín
 • evidencia odkladu školskej dochádzky

 1./2 Spolupráca s metodickými orgánmi

§  s CPPPaP v Senici

§  s ÚSVaR v Senici

 1./3 Spolupráca so školským detským lekárom

§  informácie o žiakoch so ZPS

§  pri vyšetrovaní detí s vývinovými poruchami

§  pri preraďovaní detí do ZŠŠ

§  pri potvrdzovaní prihlášok na SŠ

2./Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018

 

§  import do Proforientu do 21.11.2017

§  zber podkladov pre Testovanie 9 - 2017 od 16.11. - 30.11.2017

§  export z Proforientu do SVŠ do  12.12.2017

§  export informácií do SVŠ za 1. polrok -  do 23.2.2018

§  export z Proforientu pre 8. roč. gymnáziá - do 23.2.2018

§  odoslanie prihlášok na SŠ s tal. skúškami - do 28.2.2018

§  Talentové skúšky 25.3. - 15.4.2018

§  Testovanie 9 - 2017- 21.3.2018 / 5.4.2018/

§  export informácií z Proforientu do SVŠ / stav podľa prihlášok/ a export pre 8.roč. gymnáziá   do 11.4.2018

§  odoslanie prihlášok na SŠ (vrátane 8. roč. gymnázií) - 20.4.2018

§  kolo 1. termín prijímacích skúšok( vrátane 8. roč. gymnázií) - 14.5.2018

§  1 .kolo 2. termín prijímacích skúšok( vrátane 8. roč. gymnázií) - 17.5.2018

§  kolo prijímacích skúšok- 19.6.2018

 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou:

Internetové stránky:

§  www.svspn.sk - SŠ Trnavský a Nitriansky kraj (harmonogram prijímacej činnosti, naplnenosť SŠ, dĺžka štúdia, profilové predmety)

§  www.svsba.sk - SŠ Bratislava a Bratislavský kraj

§  www.svsmi.sk

§  www.svslm.sk

§  www.zoznam.sk - SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakt                               

§  www.strednaskola.sk - SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakt

§  www.povolania.eu - Dotazník záujmov, dotazník zručnosti

§  www.istp.sk

§  www.svetprace.sk

§  www.infovek.sk

§  www.kamposkole.sk

§  www.vasaeuropa.sk

§  www.skoly-info.sk

Podkladom pre plnenie úloh vo výchovnom poradenstve sú vyhlášky MŠ SR č.145/96 Z. z., vyhláška č.725/2002 Z. z., Uznesenie MŠ SR č.2084/2002 a pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre školský rok 2017/2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana