Niekoľko rád ako si otestovať svoje dieťa , či je pripravené do školy.

 Dieťa dosiahne školskú zrelosť vtedy, keď sú jeho schopnosti vyvinuté natoľko, že môže zvládnuť školské požiadavky. Týka sa to vyspelosti telesnej, citovej, sociálnej, rozumovej a pracovnej.

 Telesné predpoklady :

 • dieťa je dostatočne telesne vyspelé
 • vie sa samo obliecť, vyzliecť, zapnúť, si zips, gombíky, zaviazať šnúrky
 • vie strihať nožničkami, navliekať korálky
 • má ľahkú, uvoľnenú ruku pri kreslení, vie správne držať ceruzku
 • vie chytiť a hodiť veľkú loptu
 • vie sa postarať o svoje osobné potreby, umyť si ruky

Psychické predpoklady :

 • vie plynule rozprávať o nedávnych udalostiach, vyjadruje sa v päť až šesť slovných vetách
 • pozná svoje meno , priezvisko, koľko má rokov, kde býva
 • vydrží sa sústrediť na dlhšiu dobu bez prejavov nepokoja
 • vie si zapamätať niekoľko riekaniek, pesničiek, básničiek
 • má správnu výslovnosť
 • pozná základné farby, dni v týždni, domáce zvieratá
 • dokázať vhodne nadväzovať kontakty s druhými deťmi i dospelými

Spoločenské predpoklady :

 • vie sa hrať, rešpektovať kolektív detí v hre
 • nemá agresívne postoje, vie sa ovládať
 • má dostatočné sebavedomie , ale i zmysel pre humor
 • má schopnosť podeliť sa s deťmi
 • vykonávať určenú činnosť aj keď sa mu nechce

·         Vyšetrenie školskej zrelosti je zdarma, robia ho pedag. - psychol. poradne

·          Senica, http://cpppapse.webnode.sk/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici

 905 01  Senica, Robotnícka 62

Tel/fax: 034/ 651 20 60

Tel:      034/ 651 20 61

Objednať sa môžu samotní rodičia.

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti

K najčastejším   d ô v o d o m   na predškolské psychologické vyšetrenie patrí:  

·         podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita,

·         sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť, hravosť,

·         hraničný dátum narodenia (jún, júl, august),

·         mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým "zle vychádzajú roky" a hrozí im automatický odklad o 1 rok,

·         rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ,

·         zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou,

·         snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy,

http://www.rodinka.sk/vychova-a-skoly/predskolak/prirucka-k-zapisu-do-skoly/

Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi „netlačili“ a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.

Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti

Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím školskej dochádzky. Testy selektujú najmä vývinovo oneskorené deti, t. j. deti s potenciálnymi problémami pri ich zaradení do školského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Existuje viacero štandardizovaných testov, ktoré pomáhajú psychológom utvoriť si celkovú orientáciu v rozumovom vývine dieťaťa; pozoruje sa aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, spoločenské postoje, ktoré majú nemalý význam v proces adaptácie na školský život.

Testovanie sa zameriava na oblasti: porovnávanie a rozlišovanie predmetov, spôsobilosť zrakovej analýzy a syntézy, napodobňovanie vzorov a postrehovanie súborov, verbálne schopnosti, stupeň vývinu jemnej motoriky, porozumenie pojmu čísla, schopnosť vykonávať činnosti smerujúce k určitému cieľu, celková verbálna stránka (slovná zásoba, správna výslovnosť, spisovné vyjadrovanie a iné).

Vyšetrenia školskej zrelosti sa netreba obávať a nie je vhodné, kvôli nemu, dieťa stresovať či strémovať.

Príklad vyšetrenia školskej zrelosti (typy úloh):

1.      nakresliť ľudskú postavu, hodnotenie je odstupňované, postava musí mať hlavu, trup a končatiny,

2.      kresliť geometrické tvary (trojuholník, štvorec, srdce, kruh a pod.),

3.      odkresliť rôzne znaky, ako body na hracích kockách, štvorlístok, jednoduchšie i mierne zložitejšie napodobneniny písaných písmen alebo ich prvkov,

4.      schopnosť koncentrácie (Bourdonov test pozornosti: hľadanie jabĺčok obrátených stopkou určeným smerom v stanovenom časovom limite),

5.      orientačná a rozlišovacia schopnosť (meno, adresa bydliska, určenie obchodu, priestorové pojmy "hore", "dolu", "vpredu", "vzadu", "vpravo", "vľavo", orientácia v čase, číselná orientácia v prvej desiatke, základné farby),

6.      reprodukčná schopnosť (zopakovať dlhšiu vetu, číslo),

7.      rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.). Deti testovanie obvykle zaujíma, čo vyplýva z príťažlivej podoby testovacích metód.

Testy „odhalia“ aj nadpriemerne schopné, nadané dieťa, ktoré môže zvládnuť náročnejšie osnovy a môže sa tak zaradiť do školy pre talentované deti.

Pracovníci pedagogicko - psychologickej poradne každý rok prešetria testom školskú zrelosť detí v materských školách, ktoré do 31. augusta príslušného roku dovŕšia šesť rokov veku. Tí, ktorí chcú vedieť, či ich dieťa je zrelé a dobre pripravené do prvého ročníka, môžu požiadať o posúdenie pedagogicko - psychologickú poradňu.

Dôvody na odklad školskej dochádzky

V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
 • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je neposedné, netrpezlivé

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.

Niekedy totiž v čase zápisu dieťatko má drobný problém napr. v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku! O testovanie školskej zrelosti niekde musíte požiadať, inde túto službu ponúkajú celoplošne, pre všetkých predškolákov. Viac informácií získate v CPPPaP, pod ktoré spadáte podľa trvalého bydliska.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana