• Š K O L S K Á J E D Á L E Ň

    •  

     Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ Jablonica:

     Simona DVORSKÁ

     Hlavná kuchárka - Alžbeta Škápiková

     Pomocná kuchárka - Mária Morávková

     Pomocná kuchárka - Viera Jankovičová

     Pomocná kuchárka pre MŠ - Indrid Jankovičová

      

     Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

     Rodič berie na vedomie povinnosť uhradiť plnú výšku stravy podľa denného poplatku stravovacieho zariadenia, v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy alebo neodobrania objednanej stravy.

     Výška denného poplatku na nákup potravín na jedno jedlo :

     1. finančné pásmo
     1. stupeň                                         1,08 €
     2. stupeň                                         1,16 €

      

     Režijné poplatky podľa VZN Obce Jablonica č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica sú určené vo výške 5 € / mesiac / stravník.

      

     Poznámka : Školská jedáleň pri ZŠ Jablonica sa riadi podľa platného VZN Obce Jablonica VZN Obce Jablonica č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica

     Platba sa uhrádza mesačne vopred - najneskôr do 20. dňa v mesiaci na účet: SK8902000000001640976057, alebo poštovou pokážkou

     Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné od 6:00 do 14:00 hod. deň vopred, osobne u vedúcej školskej jedálne, prípadne telefonicky, alebo formou SMS na telefónnom čísle 0911 994 993 prípadne mailom na skolskajedalenjablonica@gmail.com. Odhlásenie zo stravy cez víkend je možné len formou SMS, alebo mailu. V neočakávaných prípadoch (napríklad pri náhlom ochorení) je možné dieťa odhlásiť do 6:30 hod. daného dňa, avšak iba v prvý deň ochorenia.