• Nadpis

    •  

     Učebný plán- počet hodín v jednotlivých ročníkoch primárneho vzdelávania

      

     Školský učebný plán 1., 2., 3. a 4. ročník
     Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
     Jazyk a komunikácia       Slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 8
         Anglický jazyk 2 2 3 3
     Matematika a práca s informáciami     Matematika 4 5 5 5
         Informatika - 1 1 1
     Človek a príroda     Prírodoveda 1 1 2 2
         Vlastiveda - 1 2 2
     Človek a hodnoty     Etická výchova /                        Náboženská výchova 1 1 1 1
     Umenie a kultúra     Výtvarná výchova 1 1 1 1
         Hudobná výchova 1 1 1 1
     Zdravie a pohyb     Telesná a športová výchova 3 2 2 2
     SPOLU   22 23 25 26
                
       Učebný plán - sumár - počty hodín 1. až 4. ročník  
                
     Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné hodiny Voliteľné hodiny Počet hodín spolu  
     Jazyk a komunikácia    Slovenský jazyk a literatúra 26 6 32  
     Anglický jazyk  6 4 10  
     Príroda a spoločnosť Prírodoveda 3,5 2,5 6  
     Vlastiveda 3 1 4  
     Človek a hodnoty Etická výchova /      Náboženská výchova 3,5 0,5 4  
     Matematika a práca s informáciami  Matematika 14 5 19  
     Informatická výchova 3 0 3  
     Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1  
     Umenie a kultúra Výtvarná výchova 4 0 4  
     Hudobná výchova 4 0 4  
     Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 1 9  
     SPOLU 76 20 96