• Profil školy

    • Základná škola JABLONICA je situovaná v tichom prostredí, v centre obce, vzdialená asi 200 m od hlavnej cesty. Areál školy sa rozprestiera na ploche 2.5 ha, kde sa nachádzajú štyri pavilóny - pre I.stupeň, pre II. stupeň, telocvičňa a budova jedálne. Za pavilónom pre II. stupeň sa nachádza ľahkoatletická dráha s doskočiskom, hádzanárske ihrisko a v roku 2009 v rámci projektu ESF pribudlo nové moderné viaúčelové multifunkčné ihrisko. Počas teplých dní slúži školskému klubu, ale aj na vyučovanie prírodopisu, výtvarnej a etickej výchovy trieda v prírode.

     • Pavilón A: 5 tried
     • Pavilón B: 4 triedy + 2 triedy ŠKD
     • Učebne a dielne: jazyková učebňa, počítačová učebňa, učebňa kontinuálneho vzdelávania,  učebne prírodopisu, fyziky a chémie, učebňa s interaktívnou tabuľou, knižnica, kuchynka a dielne.
     • Klubovňa: mimoškolská činnosť - školské kolá, predmetové šúťaže
     • Telocvičňa: má dve prezliekarne a umyvárku. 
     • Školská jedáleň: stravovanie
     • Školský klub: práca s deťmi v mimovyučovacom čase

        

     ZŠ Jablonica
     • plnoorganizovaná škola
     • právny subjekt
     • navštevujú ju žiaci z Jablonice, Osuského a Hradišťa
     • počet žiakov: 162
     Maskot školy
     • postava symbolizujúca jablko
      

     • INFOVEK
     • Škola otvorená pre šport
     • Modrá škola – internetová vedomostná súťaž o vode
     • Voda pre budúcnosť – výtvarná časť tohto projektu
     • Baterky na správnom mieste
     • Lesoochranárska škola
     • HELP - Svetový deň bez tabaku
     • Poznaj svoj región
     • Voda pre budúcnosť
     • Delfín – internetová prírodovedná vedomostná súťaž
     • Infovek
      
     Organizácia školy
     • riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Kukanová       
     • zástupca riaditeľa: Mgr. Drahotín Nečas
     • výchovný poradca, kariérový poradca: Mgr. Dana Vavrovičová
     • protidrogová prevencia: Mgr. Anna Hamerlíková
     • výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Ľubomíra Kukanová
     • enviromentálna výchova: PhDr. Daniela Klimajová
     • vedúca školského klubu: Magdaléna Žáková
     • vedúca školskej jedálne: Simona Dvorská
     • vedúca MZ I.stupeň: Mgr. Viera Žáková
     • vedúca jazykovej PK: Mgr. Andrea Rusová
     • vedúca spoločenskovednej PK Mgr. Anna Hamerlíková
     • vedúca prírodovednej PK: Mgr. Lenka Bolešová PhD.
     • vedúca komisie výchov:  PhDr. Daniela Klimajová
     • koordinátor IKT : Mgr. Dana Vavrovičová
     • koordinátor zdravia: PaedDr. Oľga Vulganová
     • kronika školy: Jana Michalicová
     • web školy: Mgr. Dana Vavrovičová      
     • pedagogický zbor: pedagogickí pracovníci: 17, nepedagogickí: 9
     • počet tried: 9
     • školský klub: 2 oddelenia, 57 detí
     • počet kabinetov: 20
     • variant školy: jazykovedný
     • vyučovanie: prebieha podľa Učebných plánov a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR
     • vzdelávací proces je zameraný na humanizáciu
     • kvalifikovaná výučba všetkých predmetov
     • cudzie jazyky: anglický, ruský
     • učebnice a učebné pomôcky každoročne je možnosť objednania pracovných zošitov, kníh, atlasov a pomôcok.
     • žiacka knižnica a videotéka: Jana Michalicová: rôzne tituly kníh , videokaziet, CD nosičov
     • doplnkové činnosti: ochrana človeka a prírody, plavecký kurz, výlety a exkurzie
     • predmetové súťaže: Pytagoriáda, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda, Olympiáda zo slovenského jazyka, Olympiáda z anglického jazyka, Hurbanov pamätník, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Poznaj svoj región, Krásy nášho regiónu, Dúha, Internetová vedomostná olympiáda
     • športové súťaže: Cezpoľný beh, Malý futbal, Florbal, Vybíjaná, Basketbal, Hádzaná, Atletika, Na bicykli bezpečne.
     • stravovanie: školská jedáleň
     • počet stravníkov: 162
     • relax: neobmedzený prístup k športoviskám, internetu a knižnici