•      Škola ponúka

    •  

                          Škola ponúka

     •          vzdelávanie v cudzom jazyku už od 1. ročníka,
     •          v čase mimo vyučovania prácu v záujmovom krúžku,
     •          prácu na počítači ako i prácu s internetom pre žiakov v dvoch moderných učebniach výpočtovej techniky,
     •          prácu s interaktívnou tabuľou - priamo v 4 triedach, v knižnici, v odbornej učebni jazykov, v učebniach počítačov
     •          odborné vyučovanie všetkých predmetov,
     •          vyučovanie princípmi projektu Lego Dacta,
     •          projektové vyučovanie,
     •          špeciálne učebne, telocvične a športoviská - novú dráhu, multifunkčné ihrisko,
     •          príjemné, zdravé a bezpečné prostredie,
     •          možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu - odbor výtvarný, priamo v budove našej školy,
     •          pre žiakov prvého stupňa základný plavecký výcvik, pobyt v Škole v  prírode,
     •          pre žiakov druhého stupňa v prípade záujmu lyžiarsky kurz,
     •          pobyt v oddelení ŠKD,
     •          ranný klub detí od 7,00 hod,