• Informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročník

    • Informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročník

      

     Podľa § 5 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 596/2003 Z. z., § 3 ods. 1, § 14 ods. 1 v spojení s § 16 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a § 31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupujú záujmy dieťaťa obaja zákonní zástupcovia, preto sa pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť OBOCH zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu.

      

     Výnimka nastáva:

     1) PLNÁ MOC – jeden zákonný zástupca splnomocní druhého na právne úkony, ku ktorým

         dochádza v súvislosti so zápisom dieťa do 1. ročníka. Plná moc nemusí byť notársky 

         overená. Vzor splnomocnenia nájdete tu: Splnomocnenie_na_zapis_do_1._rocnik.doc. Zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu

         splnomocniť tretiu osobu! (stará mama, strýko, dospelé dieťa...)

     2) ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa

         do výchovy s určením rodičovských práv.

     3) VÝŽIVNÉ – ak zákonní zástupca dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej 

          výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom,

          predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa

          zverené do výchovy.

     4) ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného

          zástupcu dieťaťa.

     5) RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, matka predloží kópiu

          rodného listu dieťaťa.

     6) ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu

         o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.

     7) VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv

          počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

      

      

     Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť:

     1) rodný list dieťaťa

     2) občiansky preukaz zákonného zástupcu

     3) doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého zákonného zástupcu (ak sa zápisu nezúčastní)

     4) správy z vyšetrenia v CPPPaP (ak bolo dieťa vyšetrované)