Škola ponúka

 •          vzdelávanie v cudzom jazyku už od 1. ročníka,
 •          v čase mimo vyučovania prácu v záujmovom krúžku,
 •          prácu na počítači ako i prácu s internetom pre žiakov v dvoch moderných učebniach výpočtovej techniky,
 •          prácu s interaktívnou tabuľou - priamo v 4 triedach, v knižnici, v odbornej učebni jazykov, v učebniach počítačov
 •          odborné vyučovanie všetkých predmetov,
 •          vyučovanie princípmi projektu Lego Dacta,
 •          projektové vyučovanie,
 •          špeciálne učebne, telocvične a športoviská - novú dráhu, multifunkčné ihrisko,
 •          príjemné, zdravé a bezpečné prostredie,
 •          možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu - odbor výtvarný, priamo v budove našej školy,
 •          pre žiakov prvého stupňa základný plavecký výcvik, pobyt v Škole v  prírode,
 •          pre žiakov druhého stupňa v prípade záujmu lyžiarsky kurz,
 •          pobyt v oddelení ŠKD,
 •          ranný klub detí od 7,00 hod,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana