Verejné obstarávanie

Základná škola Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene  adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon o VO"./

V zmysle §22 zákona o verejnom obstarávaní Základná škola Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica na internetovej stránke  "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa VO, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľ školy a ekonóm v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií. 

ZŠ Jablonica má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Jablonica

Adresa: Školská 1, 906 32 Jablonica

IČO:37836994

DIČ: 2021610855

Kontaktné osoby:

Mgr. Ľubomíra Kukanová, telefónny kontakt 034/6583613, e-mail: zsjablonica@pobox.sk

Miriam Pernecká, telefónny kontakt 0911994993, e-mail: pernecka_miriam@zoznam.sk

 

V uvedenom profile škola zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

• Nadlimitná zákazka

• Podlimitná zákazka

• Prieskum trhu - § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaráva

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana