• KOLEKTÍVNA ZMLUVA

    •  

      

     Základná škola Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica

     IČO: 037836994

      

     Kolektívna zmluva

     na roky

      2014 -2018

      

     uzatvorená dňa 5.  februára 2014 

     medzi zmluvnými stranami:

     Základnou organizáciou  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Jablonica, Školská 1 , 906 32 Jablonica zastúpenou Mgr. Vierou Žákovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zluvy (ďalej odborová organizácia) na základe plnomocenstva zo dňa15.1.2014.

     a

     Základnou školou Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica, IČO ZŠ Jablonica – 037836994 zastúpenou Mgr. Zuzanou Vittekovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ).

      

     Celú KZ si môžete stiahnuť tu - KZ_ZS_Jablonica_2014-2018.pdf