• Organizačný poriadok školy

    •  

     Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA JABLONICA

     ORGANIZAČNÝ  PORIADOK ŠKOLY

      

      I. časť

     Základné ustanovenia

     Organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou Základnej školy Jablonici,

     Školská 1, 906 32. Upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť školy, jej riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu a postavenie vnútorných orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, rozsah právomocí, vnútorné a vonkajšie vzťahy základnej školy.

     Základná škola Jablonica/ ďalej ZŠ/  bola zriadená  ako samostatná rozpočtová organizácia 

     zriaďovacou listinou č. 05 /2001 prednostom Okresného úradu v Senici.

     IČO: 378 36 994

     Sídlom ZŠ je ul. Školská 1, 906 32 Jablonica

     Právne postavenie ZŠ

     ZŠ  je výchovno-vzdelávacím školským zariadením. ZŠ  je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má plnú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

     Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe : 

     − rozpočtu pre prenesené kompetencie, 

     − rozpočtu pre originálne kompetencie, 

     − doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov. 

      

     II. časť

       Všeobecné   ustanovenia

     1.     Poslanie a hlavné úlohy školy

     Úlohy Základnej školy v Jablonici, Školská 1, 906 32 Jablonica, podrobne upravuje Štatút

     základnej školy/schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.51/2006/, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej normy. Organizačný poriadok ZŠ Jablonica Základná škola zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť.

      

     2.     Organizačné členenie školy

     Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele pedagogického útvaru je riaditeľka školy a jej zástupca.

     A Útvar riaditeľa:                                            

     • riaditeľka školy 

     • zástupca riaditeľky školy 

     B Pedagogický útvar: 

     • učitelia I. stupňa

     • učitelia II. stupňa 

     • vychovávatelia ŠKD

     C Hospodársko-správny útvar: 

     • ekonomicko- personálne oddelenie

     • prevádzkové oddelenie

     • oddelenie školského stravovania 

     D Poradné orgány a komisie školy:

     • pedagogická rada

     • MZ a PK

     • rada školy 

     • rada rodičov

          komisie: 

     • inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná

     • škodová 

     • výberová komisia pre zadávanie prác a konkurzy

                        

     3.     Zásady riadenia

     a) Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v  súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne predpisy.

     b) Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ.

     c) Poradnými orgánmi riaditeľa sú :

     - rada školy,

     - pedagogická rada,

     - rada vedúcich MZ a PK,

     - rodičovská rada.

     d) Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou pôsobnosťou.

     e) Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.

     f) Sústavu vnútroriadiacich a organizačných foriem tvoria: Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - riadiace normy so všeobecnou platnosťou / rozhodnutie, príkaz, úprava, smernica a pokyn riaditeľa/,

     - vnútroorganizačné normy, a to: organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva, rokovací protokol, vnútorný mzdový predpis, prevádzkový poriadok, registratúrny poriadok, plán vnútroškolskej kontroly , vnútorný poriadok školy, pracovná porada, plán práce školy.

     4.     Metódy práce

     a) Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na perspektívnosť

     a programovosť, na plnenie hlavných úloh výchovno-vzdelávacej, administratívnej,  ekonomickej oblasti. 

     b) Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe.

     c) Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce s odbornými orgánmi komisiami alebo jednotlivcami.

     d) Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov    vnútri organizácie.

     5.     Kontrolná činnosť

     Riaditeľkou školy vymenovaní a poverení vedúci zamestnanci, zástupca školy, vedúca ŠJ, vedúca ŠKD, sú v zmysle Plánu vnútroškolskej kontroly vo svojej činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní:

     - osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku,

     - prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov,

     - uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného organizačného úseku,

     - o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľku školy.

     - Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedenýchv predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:

     - poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,

     - priebežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,

     - vydávať príkazy zamestnancom im podriadeným,

     - zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie zamestnancov, detí, prípadne majetok školy,

     - uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie.

          

     III. časť 

     Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností.

     Útvar riaditeľky školy

     Pedagogický útvar

     Hospodársko-správny útvar

     Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

         

     A. Útvar riaditeľky školy

     Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti.

     Patria sem:

     -         riaditeľ – štatutárny zástupca zamestnávateľa,

     -         zástupca riaditeľky.

      

     1. Riaditeľka školy

     Na čele školy je riaditeľka školy, ktorú vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Riaditeľka školy ustanovuje menovaním do funkcie vedúcich zamestnancov školy.

     Riaditeľka, ako štatutárny orgán školy, vykonáva právomoc v súlade s právnym poriadkom, štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jej  rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov.

     Riaditeľku zastupuje v jej neprítomnosti v plnom rozsahu zástupca v rámci rozsahu jemu daných práv a povinností. 

     Riaditeľka školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú roveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.

      

     Riaditeľka základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.

     Rozhoduje najmä o:

     -   prijatí žiaka na školu,

     -   oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, povolení individuálneho vzdelávania,

     -   oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

     -   povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

     -   uložení výchovných opatrení,

     -   povolení vykovať opravnú skúšku,

     -   povolení vykonať komisionálnu skúšku,

     -   povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie  je žiakom školy,

     -   určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole, v školskom zariadení.

     -   o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

     -   dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka,

     -   o podaní návrhu na riešenie priestupku zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušného orgánu,

     -   o zmenách vnútornej organizácie ZŠ, 

     -   koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,

     -   všetkých dohodách ZŠ s jej partnermi,

     -   pracovných cestách zamestnancov

      

     Riaditeľka školy ďalej:

     -    vydáva Školský vzdelávací program po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy,

     -   prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a zabezpečuje aj  vyhotovenie pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy,

     - uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce,

     - rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, určuje nástup dovolenky  na zotavenie v zmysle Zákonníka práce vysiela zamestnancov na pracovné cesty,

     - poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,

     - prideľuje úväzky učiteľom a schvaľuje rozvrh hodín po prerokovaní v ped. rade  pre jednotlivé triedy,

     - nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času, rozhoduje o pridelení počtu nadčasových hodín učiteľom,

     - určuje náplne práce funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy,

     - vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy, rozhoduje o nárokoch  a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní,

     -    zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre posúdenie nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnancov k organizácii, vykonávaných zrážkach,

     -    posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to ich zaraďuje  do príslušných funkcií, platových taríf podľa príslušných predpisov, vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami, rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov,

     -    priznáva odmeny, príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky platu, plat za prácu nadčas a zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými predpismi, 

     -     zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky  o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,

     -    sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy,

     -    zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,

     -    vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     -    zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi,

     -    usmerňuje, kontroluje a riadi prácu všetkých zamestnancov školy, spolupracuje so ZOOZ PŠaV na škole – schvaľuje kolektívnu zmluvu, koordinuje spoločné úlohy  s výborom ZR, s Radou školy a MÚ,

     -    spracováva plánovaciu dokumentáciu školy a usmerňuje všetku administratívnu prácu na škole, zabezpečuje a kontroluje plnenie hlavných úloh školy a dbá na dodržiavanie pracovného poriadku a disciplíny,

     -    pripravuje program zasadnutí porád školy, zúčastňuje sa porád a inštruktáží riaditeľov škôl,

     -    kontroluje plnenie úloh Ochrany človeka a prírody , ŠPZ, VP, Drogovej prevencie, a iné..

     -    koordinuje záujmovú činnosť na škole, dbá, aby boli akcie na škole zladené s jednotným  plánom schôdzí, porád a akcií,

     -    kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku, predpisov BOZ P a PO,

     -    dbá o estetickú výzdobu v triedach a objekte školy,

     -    kontroluje písomné previerky a didaktické testy vo vybraných ročníkoch I. a II. stupňa,

     -    sleduje Zbierky zákonov, Nariadenia, Vyhlášky a inú odbornú literatúru , informuje o nich pedagogickú radu a nepedag. zamestnancov,

     -    organizačne zabezpečuje komisionálne preskúšanie, opravné skúšky ,

     -    spracúva hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v jednotlivých klasifikačných obdobiach, vypracúva správu o vých- vzdel. činnosti školy.

      

     Práva a povinnosti riaditeľky školy: 

     1. Riaditeľ školy využíva na škole všetky práva, ktoré mu vyplývajú  zo Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva.

     2. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.

     3. Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole.

     4. Riadi a kontroluje prácu všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným poriadkom.

     5. Hodnotí prácu všetkých zamestnancov školy.

     6. Stará sa o ďalšie vzdelávanie zamestnancov. 

     7. Ovplyvňuje všetku mimotriednu, mimoškolskú a mimopracovnú činnosť školy.

     8. Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole.

     9. Pomáha zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémoch.

     10. V spolupráci s OZ zabezpečuje previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a previerku PO. Zabezpečuje všetky úlohy CO.

     11. Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuje závery jej rokovania.

     12. Zostavuje príslušné pracovné plány a vnútorný poriadok školy a nadriadeným orgánom podáva požadovanú štatistiku, ústne i písomné správy.

     13. Dbá, aby boli finančné prostriedky školy využívané účelne.

     14. Zabezpečuje styk školy so ZR, RŠ a MÚ.

     15. Riadi a kontroluje výchovno - vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky výchovno – vzdelávacej práce školy.

     16. Určuje zásady vnútorného poriadku školy.

      

     2. Zástupca riaditeľky školy

     Pedagogického zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy. Pedagogický zástupca zastupuje v určenom rozsahu riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti.

     Pedagogický zástupca má zároveň na starosti koordináciu výchovno - vzdelávacej práce na škole .Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     Úzko spolupracuje s riaditeľom školy, ktorému je zodpovedný za stav vo výchovnovzdelávacej práci, za plnenie pracovných úloh prevádzkovými zamestnancami a zamestnancami školskej jedálne, ŠKD i za pridelené hospodárske a administratívne úlohy.

     V prípade neprítomnosti riaditeľa školy ho zastupuje v rámci rozsahu jemu daných práv a povinností.

     Vedie a zodpovedá za tieto úlohy:       

     - je poverený odbornou starostlivosťou o úroveň vyučovania I. a II. stupňa, 

     - usmerňuje prácu MZ a PK na I. a II. stupni,

     - usmerňuje prácu prevádzkových zamestnancov školy a zamestnancov školskej jedálne,

     - zodpovedá za zostavenie rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy I. a II. stupňa

     - spracúva určené tabuľkové podklady k hodnoteniam pre I. a II. stupeň,

     - kontroluje triednu dokumentáciu I. a II. stupňa,

     - kontroluje písomné testy a previerky na I. a II. stupni,

     - zabezpečuje na škole úlohy BOZP, CO a úlohy požiarnej ochrany,

     - rozhoduje s prihliadnutím na rozpočet o zakupovaní odbornej literatúry a kníh pre žiacku a učiteľskú knižnicu,

     - sleduje materiálne vybavenie školy a jednotlivých kabinetov a zabezpečuje v spolupráci s vedúcimi kabinetov ich vybavenie pomôckami a materiálom,

     - zabezpečuje objednávky a nákup učebných pomôcok, tlačív, dokumentácie a ďalšieho potrebného materiálu pre prevádzku školy,

     - zabezpečuje v plnom rozsahu prevádzku a údržbu školy,

      

     Práva a povinnosti zástupcu riaditeľky školy:

     1. Zástupca riaditeľa školy využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. Zastupuje riaditeľa školy  v jeho neprítomnosti. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.

     2. Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru.

     3. Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole. Zabezpečuje všetky organizačno – administratívne úlohy smerom k správnym zamestnancom školy. Kontroluje činnosť technicko – hospodárskych a prevádzkových zamestnancov školy.

     4. Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly sleduje ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele.

     5. Zúčastňuje sa hodnotení práce učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

     6. Zabezpečuje budovanie dielní, pozemku, odborných učební, učební a kabinetov.

     7. Zodpovedá za správne vedenie administratívy, inventára školy, fondu učebníc a školských pomôcok a potrieb.

     8. Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie zamestnancov školy.

     9. Zostavuje podklady pre rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o efektívnosť hospodárenia.

     10. Sleduje hospodárnosť vody, energií a poruchy zariadení, striech.

     11. Stará sa o platové záležitosti pedagogických zamestnancov, podáva návrhy na osobné príplatky, odmeny zamestnancov.

     12. Kontroluje činnosť práce ŠKD a stará sa o odborný rast vychovávateliek.

     13. Upozorňuje riaditeľa školy na porušovanie pracovnej disciplíny.

     B. Pedagogický útvar:

     Patria sem:

     - pedagogickí zamestnanci

     - triedni učitelia

     - vychovávateľky ŠKD

     - vedúci MZ a PK Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - výchovný poradca

     - koordinátori 

     Vedúci pedagogického útvaru:

     Je ním zástupca riaditeľky: 

     - realizuje pedagogické riadenie školy, priamo kontroluje výchovno-vzdelávací proces /ďalej VVP/ v škole a sám sa na ňom podieľa, 

     - pripravuje podklady k analýze VVP, správania a dochádzky žiakov,

     - priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i vychovávateľov ŠKD a zúčastňuje sa na zasadnutiach MZ a PK,

     - poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení VVP v škole,

     - vykonáva hospitácie, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie VVP, vedie písomné záznamy ,

     - prideľuje dozory na chodbách, v Školskej jedálni a kontroluje ich dodržiavanie,

     - zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie a dokumentácie ŠKD, ako i vedenie triednych kníh, nepovinných predmetov a záujmových útvarov,

     - zabezpečuje organizáciu pedagogickej praxe a uvádzanie nových pedagogických zamestnancov,

     - zabezpečuje účasť zamestnancov školy na akciách zameraných na zvyšovanie kvalifikácie na základe rozhodnutia riaditeľa školy,

     - zabezpečuje organizáciu Školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí i individuálnych triednych podujatí mimo školy, riadi a zabezpečuje mimoškolskú činnosť v rámci ŠKD,

     - eviduje neospravedlnenú absenciu žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CŠPP pri   psychologických vyšetreniach žiakov,

     - organizačne zabezpečuje mimoškolskú činnosť /súťaže, olympiády a pod./,

     - vedie evidenciu požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľovi školy,

     - pripravuje a vedie v evidencii tlačivá na pedagogickú dokumentáciu a zabezpečuje  ich dostatok.

     Pedagogickí zamestnanci:

     Učitelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov.

     - plnia príkazy priameho nadriadeného,

     - pri vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, plánov, Školského vzdelávacieho programu, štandárd a učebníc,

     - starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny,

     - sú povinní byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov v čase určenom na pohotovosť na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií  a schôdzí poriadaných riaditeľom školy,

     - vykonávajú dozor nad žiakmi podľa plánu dozorov, dbajú na poriadok a disciplínu,

     - sú povinní na riaditeľov príkaz zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov,

     - podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov,

     - všímajú si zdravotný stav žiakov, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom,

     - učia žiakov zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, požiarnej a civilnej obrany,

     - majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,  Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach dieťaťa,

     - využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,

     - upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému,

     - predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie.    

      Triedni učitelia:

     - triedni učitelia majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy, na začiatku školského roka premyslia na základe podmienok triedneho kolektívu a výchovných potrieb výchovný plán, podľa ktorého uskutočňujú sústavnú výchovnúprácu so žiakmi svojej triedy – triednické hodiny,

     - koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti, spolupracujú s výchovným poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe povolania,

     - sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie školského poriadku, dohliadajú na stav a distribúciu učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na zovňajšok žiakov a vykonávajú opatrenia na odstránenie nedostatkov, 

     - osobitnú pozornosť venujú žiakom talentovaným, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom zaostávajúcim,

     - závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky riešia s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy, pomáhajú triednemu dôverníkovi alebo výboru ZR pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň využívajú pre spoluprácu s rodičmi, v priebehu roka sa zoznámia a rokujú s rodičmi svojich žiakov, žiakov so zlým správaním, dochádzkou a sociálnou starostlivosťou, zhoršenie prospechu alebo správania oznamujú rodičom prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach ZR, listom, osobným pozvaním do školy, v prípade potreby  sú povinní oboznámiť sa s rodinným prostredím a pod.

     - triedni učitelia uvoľňujú žiaka z vyučovania na jeden deň, rodičia môžu svoje  dieťa ospravedlniť 5 dní v mesiaci, triedni učitelia môžu uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných potrieb triedneho kolektívu, zabezpečia  vo svojej triede zasadací poriadok, vedú triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede,

     - v pondelok kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky odstránia ihneď, 

     - triedni učitelia zodpovedajú za vzhľad učebne a jej inventár, na začiatku školského roka prevezmú učebňu a jej zariadenie, vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosťa zdravie žiakov ihneď hlásia.

     Vychovávateľky  ŠKD:   

     - vychovávateľky v ŠKD využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku , Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov,

     - zabezpečujú výchovu zverených žiakov v čase mimo vyučovania,

     - zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacej práce vo svojom oddelení,

     - sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie,

     - na priamu prácu s deťmi sa pravidelne písomne pripravujú,

     - vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach,

     - podľa pokynov zástupcu spracovávajú príslušnú plánovaciu dokumentáciu,

     - zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - učia žiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy,

     - vykonávajú dozor nad žiakmi pri spontánnych činnostiach žiakov, pri stravovaní žiakov zaradených do ŠKD, učia žiakov kultúrne stolovať,

     - sú povinné zúčastniť sa so svojím oddelením na ďalších hromadných akciách,

     - vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa žiaci nezdržiavali v priestoroch, kde je vyučovanie,

     - podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD.

     Vedúci MZ a PK:

     - plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,

     - odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,

     - zabezpečujú koordináciu VVP medzi I. a II. stupňom školy, ako aj  medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s talentovanými žiakmi z daných predmetov,

     - prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú zástupcovi alebo riaditeľke školy,

     - vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť , podklady z rozborov odovzdávajú vedeniu školy,

     - pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,

     - poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách,

     - sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu školského roka,

     - rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu, o budovaní odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie zabezpečuje požadované prostriedky,

     - sú v kontakte s metodikom MCP svojich predmetov, v prípade nutnosti pretransformujú návrhy a pokyny na podmienky školy, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu vyučovania,

     - sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov,

     - podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre výšku osobných príplatkov.

     Výchovný poradca: 

     - výchovný poradca je pomocníkom riaditeľa školy pri organizovaní výchovnej práce so žiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, vedie evidenciu končiacich žiakov, robí prehľady profesijnej orientácie žiakov od nižších ročníkov, odovzdáva na výpočtové stredisko a pre CŠPP,

     - informuje pedagogický zbor o jednotlivých druhoch povolania, o potrebe pracovných síl v jednotlivých odboroch hospodárstva, zabezpečuje materiály a pomôcky pre informačnú, poradenskú a konzultačnú prácu pre žiakov,

     - výchovný poradca spolupracuje: so ZR na škole, so školskou lekárkou a triednym učiteľom pri zisťovaní príčin výchovných ťažkostí, zaostávania v prospechu ako aj odporúčaní povolania žiaka so zreteľom na jeho zdravotný stav,

     - pripravuje a realizuje vstupné doklady žiakov končiacich školskú dochádzku- prihlášky na stredné školy, zabezpečuje spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení,

     - vykonáva poradenstvo a zabezpečuje dokumentáciu pri starostlivosti o žiakov so ŠVVP

     / talentovaných, integrovaných, zaostávajúcich , u ktorých sú výchovné problémy/, vedie ich evidenciu, spolupracuje so školským psychológom,

     - pomáha riaditeľovi školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - spolupracuje s Centrom pedadogicko-psychologického poradenstva a prevencie(ďalej CPPP) v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností žiakov i pri problémoch pri voľbe povolania, pri riešení problémových prípadov s ÚPSVaR, Mestom,

     - vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním žiakov, evidenciu talentovaných, s poruchami, problémových žiakov,

     - má na starosti evidenciu začlenených žiakov , vedie evidenciu vyšetrení z CPPP, pravidelne oboznamuje pedagógov so svojou prácou

     - má právo za prácu v tomto úseku na zníženie miery vyučovacej činnosti v zmysle nariadenia vlády SR o rozsahu vyučovacej činnosti.

     Koordinátor prevencie drogových závislostí:

     - plní úlohy školského poradcu v otázkach prevencie sociálno-patologických javov,

     - spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcom,

     - koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov,

     - v spolupráci s riaditeľom školy vypracuje plán, ktorý vychádza z Národného programu boja proti drogám a so Stratégie prevencie kriminality v SR,

     - priebežne informuje rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach pomoci ohrozeným deťom a o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení.

     Koordinátori: Environmentálnej výchovy, Športu, Zdravia Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

     -  spolupracujú s vedením školy, vypracúvajú plán práce, zodpovedajú za svoju oblasť, pôsobia preventívne, svoju činnosť pravidelne vyhodnocujú

      

     C. Hospodársko – správny útvar

     Vedúcim útvaru je zástupca riaditeľky školy.  

     Patria sem:

     1. Ekonomicko-personálne           2. Prevádzkové             3. Oddelenie  

          oddelenie                                       oddelenie                        školského stravovania

                                                                                                                                                          

     - mzdová a finančná                  - školník, údržbár, kurič           - vedúca ŠJ 

        účtovníčka                             - upratovačky                          - hlavná kuchárka

                                                                                                  - kuchárky    

                                                                                                   - pomocné sily

      

     Rozsah pôsobnosti vedúceho pre hospodársko-správny útvar

     Je priamo podriadený riaditeľovi školy, zodpovedá, zabezpečuje a kontroluje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti školy. 

     Najmä: Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - pripravuje a zostavuje rozpočet školy a ročný plán na údržbu, neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby, 

     - spoločne s bezpečnostným technikom školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodu a iných zariadení, vrátanie odstránenia porúch,

     - zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným vybavením, náradím,

     - zabezpečuje podklady pre hospodárske zmluvy a kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za práce,

     - spolupracuje s MÚ, mestským zastupiteľstvom, zabezpečuje správu zvereného majetku,

     - zabezpečuje inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov, zodpovedá za prípravu podkladov k vyraďovaniu a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku,

     - zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov,

     - sleduje platové postupy zamestnancov školy,

     - zabezpečuje plnenie úloh na úseku BOZP a PO i vstupnú inštruktáž zamestnancov v oblasti BOZP a PO,

     - zodpovedá za evidenciu pracovných a školských úrazov,

     - zabezpečuje plnenie úloh obrany štáty vo vymedzenej oblasti.

      

     1. Rozsah pôsobnosti ekonomicko – personálneho oddelenia

     Mzdová a finančná účtovníčka:

     - zabezpečuje komplexne štatistiku, vypracúva komplexné štatistické hlásenia a výkazy

     - vypracúva správy o výsledkoch hospodárenia školy za príslušný kalendárny rok,

     - zabezpečuje mzdovú agendu, nemocenské poistenia, agendu ostatných osobných nákladov, platobný styk s bankou a pod.,

     - vykonáva mzdové rozbory – polročné a ročné, sleduje vývoj mzdových ukazovateľov,

     - zodpovedá za správnosť výpočtu odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru,

     - zodpovedá za správnosť a včasnosť zadávania mesačných zmien týkajúcich sa zamestnanca, či už osobné zmeny platu, vyplácanie rodinných prídavkov a nárokov dávok nemocenského poistenia, oprávnenosť vykonávania všetkých zrážok zo mzdy,

     - zodpovedá za zabezpečenie a inštaláciu mzdového programu, zabezpečuje povinné odvody do poisťovní, príslušné výkazy a prevody miezd na osobné účty pracovníkov,

     - vystavuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vystavuje žiadosti o dôchodok.

     Vykonáva ďalšie administratívne práce:

     - obstaráva osobnú agendu zamestnancov školy, vedie ich evidenciu a príslušné štatistické výkazy, je nápomocná pri riešení  mzdových problémov,

     - zabezpečuje výplatné lístky pre zamestnancov školy,

     - vedie peňažný denník a robí mesačné uzávierky hospodárenia s preddavkom školy,

     - vedie evidenciu žiakov a ich zoznamy,

     - vybavuje všetky bežné administratívne práce, obsluhuje telefónnu ústredňu,

     - vybavuje všetku korešpondenciu riaditeľa školy, koordinuje príchod návštev, 

     - poskytuje informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

     - vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenie,

     - dáva žiakom potvrdenia o školskej dochádzke a potvrdzuje im preukážky k zľave cestovného, vypláca dopravné,

     - vyhotovuje druhopisy vysvedčení pre bývalých žiakov školy,

     - vedie protokol o písomnostiach školy a zakladá vybavené spisy./ Registratúrny poriadok./, vedie komplexnú agendu školy a jej archivovanie,

     - zabezpečuje práce spojené s rozmnožovaním rôznych materiálov pre potrebu školy,

     - vykonáva i ďalšie kancelárske práce, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - zabezpečuje komplexne podvojné účtovníctvo, zodpovedá za správne zadávanie údajov a následné počítačové spracovanie, v úzkej spolupráci s OÚ,

     - eviduje faktúry v knihe faktúr a po podpise riaditeľkou školy zabezpečuje ich ďalšie spracovanie,

     - vykonáva ekonomické rozbory – polročné a ročné, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov, vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu,

     - vykonáva kontrolu cestovných výdavkov a zabezpečuje ich agendu a likvidáciu,

     - vedie evidenciu všetkých úradných tlačív na škole, vedie evidenciu školských úrazov,

     - kontroluje plnenie finančných povinností nájomcov nebytových priestorov voči škole,

     - v spolupráci s vedúcou ŠJ vykonáva fakturáciu ŠJ,

     - ovláda prácu s PC, vykonáva evidenciu školského majetku.

      

     2. Rozsah pôsobnosti prevádzkového oddelenia

     - zabezpečuje prevádzku a opravy majetku obce zvereného do užívania školy,

     - zabezpečuje agendu súvisiacu s prevádzkou technických zariadení a skladového hospodárstva školy,

     - zabezpečuje údržbárske práce v pavilónoch školy a upratovanie týchto priestorov,

     - zabezpečuje plnenie úloh v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

     - zabezpečuje starostlivosť o zeleň a jej obnovu v školskom areáli,  údržbu školského ihriska a na ňom postavených konštrukcií,

     - zabezpečuje starostlivosť a kontrolu bezpečnostného systému školy, otváranie a uzamykanie objektov školy a školského areálu.

      

     Školník, údržbár, kurič:

     - zamestnanec vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov,

     - zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy, dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená,

     - po skončení prevádzky na škole skontroluje, či sú priestory upratané,  pozatvárané všetky obloky a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy zo školy,

     - čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa prístupové cesty a chodníky posypovým materiálom,

     - vykonáva všetky údržbárske práce, okrem tých, ktoré vyžadujú odborný zásah, dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia,

     - organizuje a kontroluje prácu upratovačiek, dbá, aby sa vykonávali pridelené práce riadne a hospodárne a aby pri práci používali predpísané ochranné prostriedky,

     - prináša a odnáša dennú poštu školy, zabezpečuje drobné materiály /nákupy/ spotrebného charakteru pre školu,

     - zabezpečuje zásobovanie učební kriedou a sociálne priestory príslušnými potrebami,

     - dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili  spoločný majetok, nepobehávali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu,

     - dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove v bezchybnom stave,

     - plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov zástupcu riaditeľky školy, vyvesuje zástavy,

     - vykonáva údržbárske práce: inštalačné, stolárske, zámočnícke, sklenárske, maliarske, 

     - dbá o údržbu trávnikov počas letných mesiacov a o oplotenie školy.

      

      Upratovačky:

     - upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc,

     - udržiavajú pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom  poriadku, robia veľké upratovanie im pridelených priestorov, vrátane čistenia okien vždy s použitím bezpečnostného pásu,.

     - pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu, pri bežnom upratovaní upratujú pridelené priestory nasledovne:

     - po nástupe do práce odomknú pridelené triedy, vyvetrajú a utierajú prach na parapetných doskách a stoloch,

     - denne pozametajú a umyjú podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach zo všetkého zariadenia i z vykurovacích telies, riadne vyvetrajú a umyjú umývadlo,

     - denne umyjú podlahy záchodov, spŕch a umyvární teplou vodou, do ktorej pridajúdezinfenkčné prostriedky, umyjú sedadlá toaletných mís, kľučky a rukoväte sťahovacích toaletných mís (retiazok), prepláchnu žľaby pisoárov,

     - denne stierajú schodište a schody mokrou handrou a to po odchode žiakov,                                             

     - raz za týždeň umyjú obkladové dlaždice na WC a raz za 14 dní ometú steny učební a ostatných miestností,

     - dvakrát týždenne vysávajú triedy ŠKD s kobercami a umyjú odpadové koše, pri veľkom upratovaní, ktoré robia dvakrát do roka upratujú pridelené priestory  nasledovne:

     - umyjú podlahy všetkých učební a ostatných pridelených miestností, schodíšť, chodieb a  hygienických zariadení, 

     - ometú steny učební a ostatných zariadení, čistia kabinety na pokyn vedúceho kabinetu,

     - očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, zárubne, dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách,

     - pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky,

     - po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod, uzamknú triedy a oddelenia ŠKD, nájdené veci odovzdávajú školníkovi, vynášajú odpadky z košov, podľa pokynov perú záclony,

     - vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo neprítomný v zariadení, ďalej sú povinné zastupovať neprítomné spolupracovníčky v čase PN a OČR, v práci sa riadia pokynmi školníka, zástupcu riaditeľa alebo riaditeľky školy, zistené chyby a závady denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy.

      

     3. Rozsah pôsobnosti oddelenia školského stravovania

     Vedúca školskej jedálne:

     - vedúca školskej jedálne môže na škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, Pracovného poriadku   a ďalších   pracovno – právnych predpisov,

     - je priamo podriadená riaditeľovi školy, ktorý ju menuje v zmysle platných predpisov,       

     - zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže,

     - priamo riadi, usmerňuje a kontroluje prácu zamestnancov kuchyne,

     - spracováva náplne práce pre zamestnancov ŠJ, podáva návrh na rozviazanie pracovného pomeru v prípade neplnenia si svojich povinnosti alebo závažného porušenia pracovnej disciplíny, zabezpečuje všetky administratívne úlohy,

     - podáva návrh na úpravu platov, výšku osobného príplatku a odmeny,

     - v spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje vždy na týždeňdopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť a pitný režim bol zameraný na ochranu žiakov, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva  jedlá Organizačný poriadok ZŠ Jablonica v priemernej hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite,

     - dodržuje pokyn na úpravu finančných limitov pri nákupe potravín a úhrady na stravovanie,

     - pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre jedáleň, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne, po dohode s RŠ určuje a organizuje príchod stravníkov do jedálne a ich odchod v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne a rozvrhom hodín,

     - kontroluje vedenie evidencie odkladania vzoriek na 48 hodín,

     - prostredníctvom zamestnancov, ktorí robia dozor, organizuje plynulý príchod žiakov k okienkam a výdaj pokrmov, rozmiestnenie žiakov pri stoloch a usporiadaný odchod žiakov z jedálne,

     - zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade, s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu,

     - zabezpečuje postupné dovárania a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové a vzhľadové vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite,

     - podľa návrhu hlavnej kuchárky rozvrhuje pracovný čas podriadených zamestnancov tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo prevádzke kuchyne,

     - zodpovedá za dodržiavanie počtu a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov ŠJ na základe skutočného stavu stravníkov,

     - organizuje potrebné a účinné pracovné porady na prevádzke, vedie o nich záznamy a kópie odovzdáva zástupcovi školy, v prípade zistenia priestupkov u zamestnancov kuchyne vyvodzuje opatrenia, ktoré predloží písomne riad. školy,

     - ak niektorá zamestnankyňa kuchyne ochorie, zabezpečí potrebnú náhradnú silu,

     - rovnako sa stará aj o náležitú údržbu inventára jedálne a kuchyne,

     - predkladá inventarizáciu DHM a HM, vedie inventárne knihy, predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie, určuje ich priority,

     - vedie záznamy o nadčasových hodinách zamestnancov a v určený termín ich predkladá zástupcovi školy,

     - mesačne vyhotovuje uzávierky, vedie evidenciu poplatkov za stravovanie,

     - navrhuje opatrenia v oblasti PO a BOZP, zabezpečuje inštruktáž zamestnancov ŠJ, aj novoprijatých, 1 x ročne v oblasti PO, hygieny a bezpečnosti práce na pracovisku, objednáva eviduje a vydáva čistiace a ochranné pracovné prostriedky,

     - zodpovedá za dodržiavanie nariadení vonkajších kontrol SOI, Štátneho zdravotného ústavu a zodpovedá za styk s bankou pri vedení potravinového účtu,

     - prezentuje školské stravovanie, propaguje ho, podáva informácie stravníkom a  rodičom, 

     - spolupracuje s vedením školy pri utváraní podmienok na výkon podnikateľskej činnosti v priestoroch školy, plní aj ďalšie úlohy, ktorými ju poverí riaditeľka školy.

      

           Kuchárky a zamestnanci v prevádzke ŠJ:

     - zamestnanci v prevádzke ŠJ môže v škole využívať všetky práva, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno–právnych predpisov,

     - sú povinné poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a nápojov,

     - sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu pracovného prostredia a inventára, v pracovnom odeve nesmú opúšťať pracovisko, pripríprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využívajú miesta vyhradené pre túto určenú prácu,

     - hlavná kuchárka riadi prevádzku kuchyne a zodpovedá vedúcej ŠJ za jej riadny chod. Zostavuje podľa vzorového jedálneho lístku s vedúcou ŠJ jedálny lístok, aby bola v mesačnom priemere zachovaná výživová norma, organizuje prácu pomocných Organizačnýporiadok ZŠ Jablonica kuchárok a zamestnancov v prevádzke a pripravuje s nimi pokrmy,  rozdeľuje hotové jedlá stravníkom, podľa schváleného jedálneho lístku a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a noriem, za správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov,

     - zamestnanci v prevádzke pomáhajú kuchárkam pri príprave potravín pred varením a pri varení, čistia zemiaky, zeleninu a iné potraviny, umývajú kuchynské  riady, taniere, zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí, podľa potreby obstarávajú i nákup potravín,

     - sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

     - osobný nákup potravín si uskladnia v šatni a musia ho preukázať dokladom o zaplatení z príslušnej predajne, ktorý sa zakladá do knihy nákupov. 

      

     Zamestnanci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť

     Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

      

     Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

     - plniť príkazy priameho nadriadeného,

     - využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh, dodržiavať pracovný čas,

     - dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

     - ochraňovať vlastníctvo obce, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,

     - upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému.

     Každý zamestnanec má tieto práva:

     - právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,

     - zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,

     - požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,

     - dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,

     - oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním vykonávanú. 

      

     D. Poradné orgány školy a komisie

     Pedagogická rada

     - je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán riaditeľa školy, je poradný orgán, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu /1x za štvrťrok/, 

     - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy,  k ŠVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym  a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku školy, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     - schvaľuje návrhy predkladané riaditeľom školy, radou školy,

     - schvaľuje organizačný, pracovný a vnútorný poriadok školy ako i ďalšie poriadky a nariadenia školy, rozhoduje o veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami, rozhoduje o veciach dôležitých pre školu, 

     - z jej rokovania sa vyhotovuje zápisnica /kto ju viedol, prítomní, obsah, prijaté uznesenie a výsledok hlasovaní/,

     - materiály sa archivujú a zabezpečuje ich riaditeľ,

     - je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.     

      

     Vedúci MZ a PK

     - zabezpečujú spoluprácu medzi učiteľmi daných predmetov a vedením školy,

     - podieľajú sa na rozhodovaní o zásadných metodicko-riadiacich otázkach,

     - sú odbornými garantmi, zodpovední za metodickú a odbornú úroveň vyučovania predmetov v rámci svojho MZ a PK na škole, 

     - priebežne informujú vedenie školy o použitých metódach svojej práce, o dosahovaných výsledkoch, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitneniu vyučovania, sú v stálom kontakte s metodickými orgánmi - centrami,

     - zúčastňujú sa s členmi vedenia hospitácií na hodinách učiteľov a hodnotia odbornú a metodickú úroveň vyučovacej hodiny,

     - sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov, 

     - rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu a o budovaní odborných učební, pripravujú podklady do hodnotiacej správy za školský rok,

     - koordinujú a organizujú prácu s talentovanými žiakmi,

     - podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre výšku osobných príplatkov a pre hodnotenie učiteľov,

     - ich činnosť sa riadi štatútom MZ a PK.

      

     Rada školy

     - vyjadruje sa k pedagogickým, organizačným a materiálnym otázkam zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch školy, plní úlohu verejnej kontroly v zmysle platných právnych noriem

     - vznik a úlohy ustanovuje zákon č. 596/2003 Z.z.. a vyhláška MŠ SR č.291/2004 o školskej samospráve, riadi sa svojím štatútom,

     Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá Rade školy na vyjadrenie najmä:

     - návrh na počty prijímaných žiakov, návrh rozpočtu školy,

     - návrh na Školský vzdelávací program, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích, voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty v týchto predmetoch,

     - informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu,

     - správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,

     - návrh na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti školy,

     - správu o výsledkoch hospodárenia školy.

      

     Rada rodičov

     - je poradným orgánom riaditeľa školy zložená zo zástupcov rodičov žiakov každej triedy, rieši všetky závažné otázky spolupráce rodiny a školy, Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     - riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu,

     - je najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami, 

     - vyjadruje sa k výchovným opatreniam, pripomienkam rodičov k práci školy, pomoci škole, vnútroškolským predpisom, ktoré sa týkajú školy,

     - úlohou ZR je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia,

     - poskytovať škole finančnú a výchovnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí,

     - plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc,

     - pomáhať škole pri spolupráci s podnikmi a spoločenskými organizáciami,

     - podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne,

     - venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi,

     - ZR nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho,

     - rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a školského klubu bez povolenia riaditeľa školy alebo jeho zástupcu.

      

     Spolupráca školy a rodiny:

     - škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka, jedným z prostriedkov je  žiacka knižka, do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy,

     - učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj  kladné hodnotenia a pochvaly, forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná,

     - pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine...

     - ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

                           

     Komisie

     - zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány školy riaditeľ školy,

     - sú zriadené zo zamestnancov školy a z radov odborníkov, predsedov komisií a členov navrhuje riaditeľ školy a vymedzuje im úlohy, 

     - schádzajú sa podľa potreby alebo plánu činnosti, zásady rokovania a uznášania si schvália na svojom prvom zasadaní, komisie nemajú rozhodovaciu právomoc,

     - vypracovávajú stanoviská k prerokúvaným materiálom na úseku, pre ktorý boli zriadené, dozerajú na hospodárenie s majetkom školy, kontrolujú spôsob realizácie uznesení, vypracovávajú návrhy a podnety najdôležitejších otázok práce školy.

     Škola zriaďuje tieto komisie:

     -         inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú

     -         škodovú 

     -         výberovú komisiu pre zadávanie prác a konkurzy

      

     Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia

     - sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľovi školy písomný návrh na jej  vysporiadanie. Uplatní tiež návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku.

     Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný zoznam členov komisie. Okrem určenej inventarizácie komisia preberá majetok školy – inventár kabinetu, resp. majetok školy, pridelený do osobného užívania, od odchádzajúceho zamestnanec školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať v nasledujúcom období nový zamestnanec školy. Ak inventár preberá ďalší zamestnanec školy, predseda komisie sa zúčastňuje na preberaní a tiež podpisuje zápisnicu  o prebratí majetku. Komisia sa schádza podľa potreby a zvoláva ju predseda komisie.

      

     Vyraďovacia komisia 

     na základe uskutočnenej inventarizácie a návrhov vyraďuje v súlade so zákonom o správe majetku na vyradenie majetok, ktorý je metodicky zastaraný, morálne opotrebovaný, mechanicky poškodený, nefunkčný a neopraviteľný.Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vyraďovania. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o vyraďovaní.

      

     Likvidačná komisia 

     uskutočňuje likvidáciu vyradeného majetku v rámci TDO. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej likvidácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o likvidácii.

      

     Škodová    komisia

     Jej funkciou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľom školy uplatňovanie nárokov, alebo postihov zamestnancov školy.

     Má päť členov, spolu s predsedom, ktorého touto úlohou poveruje riaditeľ školy v súlade s organizačným poriadkom školy. Poverený predseda písomne oznámi riaditeľovi školy mená členov komisie a určí zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby a podáva riaditeľovi školy návrhy na riešenie prípadov vždy písomne s podpismi všetkých členov.

     Vo svojej práci sa komisia riadi zákonníkom práce a ďalšími príslušnými normami.

     Svoje návrhy konzultuje s právnikom a ekonómom. 

      

     Výberová komisia pre zadávanie prác a konkurzy

     Jej funkciou je prerokúvať navrhovať riaditeľovi akcie na rekonštrukčné, adaptačné a opravárenské práce na objektoch a zariadeniach školy a aj vyberať dodávateľov na tieto práce. Pri konkurzoch, resp. výberovom konaní na vedúceho zamestnanca školy ako štatutárneho orgánu, odporúčať riaditeľovi školy vhodného uchádzača. Riadi sa pritom príslušnými právnymi predpismi a smernicami. Predsedom komisie je ekonomický zástupca riaditeľa školy, ktorý si prizýva členov /najmenej dvoch/ podľa povahy veci. O spoluprácu môže požiadať členov Združenia rodičov pri ZŠ . Odporúčania predkladá riaditeľovi školy písomne s podpismi členov komisie.

      

        Organizačný poriadok ZŠ Jablonica

     IV. časť

     Záverečné ustanovenia

     1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

     2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného

     poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.

     3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy.

     4. Tento Organizačný poriadok nadobúda činnosť dňom  20.4.2011 a týmto dňom stráca

     platnosť predchádzajúci organizačný poriadok s doplnkami

      

      

     V Jablonici,  20.4.2011                                Mgr. Zuzans Vitteková, riaditeľka školy