• 50. výročie ZŠ Jablonica

     • 50. výročie ZŠ Jablonica  1968- 2018

                  50. rokov alebo pol storočia ? Ako to znie lepšie ? Päťdesiat rokov v dejinách je zlomok času, je to jubileum, pri ktorom sa každý zvykne obzrieť dozadu. Je vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia, na spoločnú oslavu a prípitok so želaním.

                  Tak sa aj stalo. 26. októbra 2018 sa zišli na pôde tunajšej školy pri príležitosti osláv 50.výročia ZŠ Jablonica, hostia z radov bývalých i súčasných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, rodičia, sponzori školy.

                  Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky školy Mgr. Ľ. Kukanovej, starosta obce Ing. S. Nestarec poďakoval kyticou kvetov bývalým riaditeľkám a riaditeľom školy, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a pomohli vychovávať a formovať stovky mladých ľudí. Počas prehliadky priestorov našej školy sa v zrkadle spomienok vynárali triedy z minulosti a porovnávali sa s tými dnešnými, ktoré sa, ako roky plynuli menili, vylepšovali a krásneli. Prispela k tomu i ZUŠ Senica, elokované pracovisko Jablonica, ktorá usporiadala vernisáž výtvarných prác z radov našich žiakov.

                  Neobyčajnú atmosféru tohto dňa doplnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Program si prišli pozrieť nielen pozvaní hostia, žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť. Nevšedným zážitkom bola prezentácia starých fotografií  kolektívov tried, prvých žiakov a učiteľov.

                  Po skončení akadémie bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia, na ktorej sa zaspomínalo na roky minulé, postretali sa bývalí kolegovia a strávili tak príjemné chvíle. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv jubilea jablonickej školy.

      Pozvanka.pdf

    • Aká bude Európa 2018 
     • Aká bude Európa 2018 

     • Aká bude Európa 2018                                           -

      17. januára 2018 sa v Informačnom centre Europe Direct Senica uskutočnila vernisáž a vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2018“ o najkrajší návrh na kalendárik pre Informačné centrum ED Senica na rok 2018. Do súťaže sa zapojilo 21 základných a materských škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola i naša škola. Za originálnu prácu zaujímavo vystihujúcu hlavnú myšlienku súťaže bol v 2. kategórii- žiakov 1. stupňa ocenený aj druhák Peťko Martiš- za víťazný návrh na kalendárik. Srdečne mu blahoželáme k víťazstvu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Do súťaže sa zapojili a zároveň majú vystavené práce v priestoroch Europe Direct aj naše dve žiačky Sofinka Pernecká z 1.A a Janka Cablková z 2.A, pretože ich práce tiež porotu zaujali. Gratulujeme a prajeme množstvo úspechov na ďalších súťažiach!

       PaedDr.Oľga Vulganová, učiteľka výtvarnej výchovy- 1.A, 2.A 

     • Červené stužky 2018

     • Červené stužky 2018

      Už niekoľko rokov sú ČERVENÉ STUŽKY vyjadrením solidarity s chorými na AIDS. Do 11. ročníka kampane sa zapojila i naša škola, a to rôznymi aktivitami podporujúcimi hlavnú myšlienku- informovanie o tejto chorobe. Za zapojenie sa do kampane a zaslanie správy o aktivitách bola škola ocenená diplomom a rôznymi propagačnými materiálmi. Za podporu kampane ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a predovšetkým učiteľom, ktorí dokážu deťom vhodnou formou priblížiť závažnú problematiku ochrany zdravia v rámci projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“. Kampaň je podporovaná MŠVVa Š SR.

      PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

    • Vianočný pozdrav
     • Vianočný pozdrav

     • Vianočný pozdrav- PROJEKT MŠVVa Š SR

      V decembri boli z rôznych kútov Slovenska doručené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stovky vlastnoručne vyrobených  vianočných či novoročných pozdravov. Do akcie sa zapojilo 440 základných škôl. Myšlienka navrhnúť a vytvoriť vianočno-novoročné pozdravy žiakmi základných škôl vznikla na základe podnetu ministerky školstva Martiny Lubyovej. Stovky pozdravov, ktoré žiaci vytvorili, boli následne rozposlané nielen partnerom na Slovensku, ale aj v zahraničí. Deti pri tvorbe pozdravov používali rôzne techniky, od kreslenia, cez maľovanie, niektoré vianočné pozdravy boli ozdobené vystrihnutými kúskami papiera či rôznych iných materiálov. Jeden z pozdravov bol zaslaný aj z našej školy, bol od šikovného prváčika Ľubka Malíka, ktorý sa na hodine výtvarnej výchovy naučil z mäkkého papiera vystrihovať snehové vločky. Táto technika ho zaujala natoľko, že ju použil pri zdobení. Ľubko bol za svoj pekný pozdrav odmenený ďakovným listom, ktorý bol adresovaný i pedagógom, ktorý na adresu školy zaslala Ing. Emília Severská  z odboru financovania vysokých škôl, ktorú táto vianočná pohľadnica, ktorá jej bola doručená ministerkou školstva, nielen potešila, ale i inšpirovala. Ľubkovi ďakujeme za peknú prezentáciu výtvarných zručností pri tvorení pohľadnice, ktoré získal v  prvej triede i za šírenie dobrého mena našej školy na MŠVVa Š SR.

      PaedDr.Oľga Vulganová, tr.učiteľka a učiteľka výtvarnej výchovy-1.A

    • Pytagoriáda- školské kolo
     • Pytagoriáda- školské kolo

     • Pytagoriáda- školské kolo

      V utorok 12.12. a v stredu 13.12. sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády.   Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Z 15 zadaných úloh bolo treba správne vyriešiť aspoň 10 v čo najkratšom čase do 60 minút. Na 1.stupni sa v kategórii P3 a P4  zúčastnilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Alexandra FedorováMartin Krchňavý zo 4.A. Budú nás reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Senici.

       Podobne to bolo i na 2. stupni, kde Pytagoriádu  v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov riešilo spolu 15 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Matej Brezovský a Filip Jankovič z 5.A, Boris Dohnálek zo 7.A a z 8.A bol úspešný Michal Michálek.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme veľa matematickej bystrosti pri riešení úloh v okresnom kole!